Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat 14. december 2023

 

Referat Tønder Provsti – Møder Provstiudvalgsmøde 14. december 2023

Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Søren Mikkelsen Clausen, Helle Skaarup, Anne Marie Nielsen, Bjarne Friis Pedersen, Christian Iver Petersen, Danny Kjeld Jensen, Erling Bjerrum-Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Marianne Kammer Simonsen, Søren Mikkelsen Clausen

1A - godkendelse af jagtlejekontrakter fra Hostrup Sogn tillægges dagsorden.

Pkt. 22: Nyt fra Provstiet - Brede MR: information om hastereparation af spir af sikkerhedsårsager. Bemærkning: Biskop og Provst orienteres, hvis kirken lukkes.

1A Jagtlejekontrakter 4 stk. lægges til godkendelse i provstiet på Hostrup Sogns Menighedsråds vegne, da to medlemmer er udtrådt af menighedsrådet, hvilket gør at menighedsrådet ikke er funktionsdygtigt. Beslutning: Kontrakterne godkendes og underskrives af formanden og provsten.

 

 1 - Godkendelse af dagsorden 5 min. Dagsorden med tillæg godkendes.

2 - Kvartalsrapporter 3. kvartal Kvartalsrapporter for 3. kvartal for alle menighedsråd fremsendes til godkendelse. Kvartalsrapporterne godkendes.

3 - Fra Ribe Stift - Godkendelse af provstiudvalgsregnskab 2022 PRibe Stift fremsender godkendelse af provstiudvalgsregnskab for 2022. Stiftet forventer, at provstiudvalget foretager sig det nødvendige i forhold til provstirevisionens bemærkninger under særlige forhold og manglende funktionsadskillelse Provstiudvalget tager Ribes Stifts bemærkninger ad notam.

4 - Endeligt budget: PU-kassen 2024 - til godkendelse Det endelige budgetbidrag for PU-kassen i 2024 skal godkendes af provstiudvalget. Der er ingen ændringer i forhold til det foreløbige budget.Provstiudvalget godkender det endelige budget for 2024. Tønder Provstiudvalg, CVR-nr. 21268771, Budget 2024, Endeligt budget afleveret d. 14-12-2023 kl. 14:5

5 - Dato for møde mellem provstiudvalg og provstirevisor Iht. stifternes vejledning af 2022 til provstiudvalgene skal der findes en dato for årligt møde mellem provstiudvalget og provstirevisor.Invitation sendes til ordinært PU-møde i november hhv. oktober om nødvendigt i december.

6 - Tønder MR: ansøgning via byggesagsmodulet - indvendig istandsættelse af Kirkepladsen 9. Tønder MR fremsender ansøgning om indvendig  istandsættelse og renovering af Kirkepladsen 9. Bjarne Friis forlader lokalet. Ansøgningen Fremsendes til Stift til videre foranstaltning med de varmeste anbefalingeProjektet er budgetteret til 1.975.000 kr. og ønskes finansieret via: Fondsmidler 5%(reserven)Tønder Menighedsråd erindres om, at sagen skal indsendes til og godkendes i Slots- og Kulturstyrelsen, mens den behandles i Stift. Tønder Provstiudvalg forbeholder sig ret til at anbefale brug af lån, hvis dette er anbefalelsesværdigt.

7 - Højst MR: ansøgning via byggesagsmodulet - indvendig renovering af kirken - budget 9.000.000 kr. Højst MR fremsender ansøgning om indvendig renovering af kirken via byggesagsmodulet. Projektet er budgetteret til 9.000.000 kr. og ønskes finansieret via: Anlægsbevillinger Indestående i Stift Fondsansøgninger Lån i Stiftsmidlerne 5%-midler (reserven) Fremsendes til Stift med anbefaling til videre foranstaltning.

8 - Toftlund Tirslund MR: ansøgning 5% pulje vedr. præstevakance og istandsættelse af præstebolig Toftlund-Tirslund søger om tilskud på i alt 88.884,40 kr. i 5%-midler til at dække udgifter til præsteboligen som følge af vakance og almindligt vedligehold.Christian Iver forlader lokalet. Ansøgningen imødekommes.

9 - Løgumkloster Menighedsråd: Ansøgning om andel i 5% puljen pga. manglende indtægt under Ansøgningen imødekommes. præstevakance Løgumkloster menighedsråd har siden 1. februar været uden sognepræst med deraf manglende budgetteret indtægt i præstegården. Menighedsrådet søger om at få dækket de manglende indtægter af midler fra 5% puljen (reserven). I alt kr. 68.688,88,-Ansøgningen imødekommes

10 - Fælles Regnskab: ansøgning om midler til en 3. medarbejder ved Fælles Regnskab Fælles Regnskab søger om midler af reserven til ansættelse af en 3. administrativ medarbejder.Marianne Kammer forlader lokalet. Ansøgningen imødekommes.

11 - Skærbæk MR: Ejendomsberigtigelse Skærbæk MR beder Provstiudvalget træffe afgørelse om ejendomsberigtigelse.På baggrund af Stiftes udtalelser giver Provstiudvalget Skærbæk MR tilladelse til til at foretage en overførsel af jord mod betaling. Betingelsen for tilladelsen er som minimum, at overførslen er udgiftsneutral i forhold til enhver udgift, som tinglysning mm. måtte indebære

12 - Branderup MR: Byggesag - Renovering af dobbeltdør i våbenhus Branderup Menighedsråd fremsender ansøgning via byggesagsmodulet om renovering af dobbeltdøren til våbenhuset. Projektet er budgetteret til 120.000 kr. inkl. moms.Ansøgning om renovering imødekommes under forudsætning af, at rådgivningsaftalen tilrettes efter Stiftes anvisning.Fremsendes til Stift til videre foranstaltning. Ansøgning om 5%-midler imødekommes ikke, da det vurderes, at udgifterne kan afholdes inden for rammerne af eget budget.

13 - Brøns-Vodder MR : Byggesag - omlægning af kirkegården Brøns-Vodder fremsender ansøgning i byggesagsmodulet om tilladelse til omlægning af Brøns Kirkegård. Omlægningen har en tidshorisont på 5 - 50 år. Projektet er budgetteret til 500.000 kr.Fremsendes til Stift til videre foranstaltning.

14 - Nr. Løgum MR: Forpagtningskontrakter til godkendelse 3 stk. Nr. Løgum Menighedsråd fremsender 3. stk. forpagtningskontrakter til godkendelse af Provstiudvalget.Kontrakterne godkendes.

15 - Fra fængselspræst Gertrud Yde Iversen vedr. ansøgning om overførsel af uforbrugte midler fra budget 2023 til 2024. Provstiudvalget ser med velvilje på projektet og stiller derfor gerne provstisekretærtimer til rådighed til at søge fonde, men ansøgningen om overførsel af uforbrugte midler i drift fra budget 2023 til 2024 imødekommes ikke

16 - Ballum MR: Udflytningssyn - Ballum Præstegård Der blev den 30. november foretaget udflytningssyn af Ballum Præstegård. Synsudskriftet fremlægges Provstiudvalget til godkendelse.Synet er taget ad notam.

17 - Løgumkloster MR: Indflytningssyn - Løgumkloster Præstegård 30.11.23 Der blev den 30. november afholdt indflytningssyn af Løgumkloster Præstegård. Synsudskriftet fremlægges Provstiudvalget til godkendelse.Indflytningssynet godkendes.

18 - Hjerpsted MR: Ansøgning om vedtægtsændring Hjerpsted MR fremsender forslag til ændring i kirkegårdsvedtægter til godkendelse i provstiudvalget. Desuden fremsendes også beslutning på menighedsrådsmødet d. 22. september 2021 om ændring af et antal kistegravpladser til urnegravpladser samt nedlæggelse af gravsteder. Ansøgningen godkendes under forudsætning af, at der ikke foreligger bemærkninger fra Haderslev Museum om de gravsteder, der ønskes sløjfet

19 - Hostrup MR: Syn srapport 2023 Der blev den 8.11.23 afholdt syn over: Hostrup Kirke Hostrup Præstegård Synsrapporten fremsendes til godkendelse.Godkendes under forudsætning af budgetmæssig dækning.

20 - Agerskov MR: reparation af varmeanlæg til kirken Orienteringspunkt Provstiudvalget informeres om administrativ behandling af hasteansøgning fra Agerskov MR om reparation af af kirkens varmeanlæg.Provstiudvalget er orienteret og tilslutter sig beslutningen.

21 - Tønder MR: renoveringsprojekt i Tønder Kristkirke Den 9. november var Provstiudvalget inviteret til møde med Tønder Menighedsråd for at blive orienteret om menighedsrådets tanker og mål for den ønskede, indvendige renovering af Tønder Kristkirke. På baggrund af mødet beder Tønder Menighedsråd om en foreløbig udtalelse fra Provstiudvalget.Provstiudvalget vurderer, at Tønder MR har fremlagt et nænsomt renoveringsprojekt. Provstiudvalget kan af økonomiske årsager ikke godkende et samlet projekt. Udvalget ser med velvilje på, at Tønder MR gennemfører delelementer og sender ansøgning til disse ved budgetlægning etapevis som fx trappe til lektoriet og gennembrud til rum til kirketjener.

22 - Nyt fra Provstiet Visby Præstegård Emmerlev - træer ved kirkegården Møde 21. november i Sædden Kirke om grøn omstilling

23 - Eventuelt. Der er Provstiudvalgskonference d. 3. februar. Døstrup destruktion af 194 gravsteder. Det har været annonceret i avisen, at gravstedsindehavere, der ønsker at forlænge skal henvende sig.

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519