Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Dagsorden og referat 22. februar 2024

 

Dagsorden Tønder Provsti – Møder Provstiudvalgsmøde 22. februar 2024 - d. 22-02-2024 kl. 14:30 til 17:00

Deltagere: Bjarne Friis Pedersen, Anne Marie Nielsen, Christian Iver Petersen, Eva Renate Melanie Osterholz, Søren Mikkelsen Clausen, Helle Skaarup, Anne Marie Nielsen, Bjarne Friis Pedersen, Christian Iver Petersen, Danny Kjeld Jensen, Eva Renate Melanie Osterholz, Marianne Kammer Simonsen, Søren Mikkelsen Clausen

 

Mødepunkt

1 - Godkendelse af dagsorden

 

2 - Årsregnskab 2023 - Tønder Provstiudvalg Årsregnskabet udviser et overskud på 1.466.684,98 kr. Budgettet var lavet med et overskud på 0,00 kr. Omkring afvigelser - se årsafvigelser BudgetFormål og forklaringsbilaget i bilagene.  

Årsregnskabet for Tønder Provstiudvalg blev godkendt. Tønder Provstiudvalg, CVR-nr. 21268771, Regnskab 2023, Afleveret d. 22-02-2024 14:37

3 - Dagsordenpunkter til budgetsamråd - Fremlægges på mødet.

Forskellige punkter blev diskuteret og godkendt

4 - Provstiskyen - status

De sidste finjusteringer vil være klar til PU-møde d. 7 marts til gennemgang.

5 - Energitjenesten - Status

 

6 - Energi - Fortsat A

7 - Energi - Fortsat B

8 - Energi  - Fortsat C

9 - Energi - Fortsat D

Rapporterne bliver behandlet på et særskilt PU-møde.Torsdag d. 2. maj kl. 11:00.

10 - Kravsspecifikation til beslutningsgrundlag i forbindelse med MR-ansøgninger, der involverer økonomiske beslutninger. Forslag: Seneste kvartalsrapport medsendes sammen med aktuelt udtræk over poster.

Punktet udsættes til næste møde.

11 - Procedure for brug af juridisk bistand - særligt jord Tønder Provsti modtager jævnligt ansøgninger som andrager godtgørelser og vederlag for afståelse af kirkens jord samt tinglysninger mm. fra menighedsrådene til 3. part. Det kræver særlig juridisk indsigt at kunne træffe afgørelse i sagerne. Forslag: Aftaler mellem MR og 3. part omkring tinglysninger, afståelser mm. sendes som fast procedure til gennemsyn hos SEGES og/eller SPIRA. 1

Hvor det skønne nødvendigt, at Provstidudvalget har behov for dette for at træffe beslutning på oplyst grundlag, sendes til SEGES og/eller SPIRA.

12 - Rådgiveraftaler

Der udarbejdes en skabelon med minimumskrav til menighedsrådene. Skabelonen vil blive fremlagt til godkendelse i Provstiudvalget.

13 - Skærbæk MR: Sognegårdsprojekt Skærbæk MR efterspørger retningslinjer for det videre arbejde.

Provstiudvalget lægger en maksimal ramme på 7 mio. til sognegård. Beløbet inkluderer ombygning af eksisterende bygningsmasse og tilbygning.

14 - Hjerpsted MR: Ansøgning om opsætning af højtalere i kirkerummet Hjerpsted MR søger om godkendelse af opsætning af højtalere i kirkerummet.

Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.

15 - Hjerpsted MR: Ringeanlæg Hjerpsted MR fremsender ansøgning om ringeanlæg. Menighedsrådet fremsender 2 tilbud.

Ansøgningen godkendes og fremsendes til Stift til videre foranstaltning.

16 - Agerskov MR: ansøgning om overflytning af uforbrugte anlægs- og driftsmidler til regnskab 2024 Agerskov MR søger Provstiudvalget om at få videreført 39.974,00 kr. fra ubrugte anlægsmidler samt om at få overført 100.000,00 kr. fra ubrugte driftsmidler fra budget 2023 til budget 2024 til færdiggørelse af kirkediget.

Ansøgningen godkendes

17 - Tønder MR: Ansøgning om finansiering af vedligeholdelsesplan - konvertering af anlægsmidler Tønder MR søger om konvertering af anlægsmidler.

Rettelse: Der er ikke tale om renovering af vinduer i kirken, men i samtlige af kirkens bygninger. Bjarne Friis forlader lokalet. Provstiudvalget efterlyser et sammenligningsgrundlag og beder derfor Tønder Menighedsråd indhente et sammenligneligt tilbud.

18 - Emmerlev MR: Ansøgning om overførsel af drift til anlægsmidler og overførsel midler fra anlæg til andet anlæg - forbedret adgang v. kupler Emmerlev MR søger om overførsel af midler fra anlæg til andet anlæg til etablering af forbedret adgang v. kupler. 

Ansøgningen godkendes

19 - Rejsby MR: ansøgning om midler til forhøjet byggeregnskab Rejsby MR søger om 195.000 kr. til finansiering af overskridelse af den afsatte budgetramme fra december 2022 i forbindelse med renovering og indvendig kalkning af Rejsby Kirke.

Det bemærkes, at menighedsrådet reducerer ansøgningen til 70.000 kr. Ansøgningen imødekommes.

20 - Status fra Takstudvalget og perspektiver på Plantid

Provstiudvalget er orienteret.

21 - Status: ladestandere

Der skal opsættes 11 ladestandere i Tønder Provsti. Provstiudvalget er orienteret.

22 - Status: HR-arbejde

Provstiudvalgsformanden og provsten tager til orienteringsmøde d. 19. marts om HR-samarbejdet.

23 - Branderup MR: Forpagtningskontrakter til godkendelse Branderup MR fremsender forpagtningskontrakter til godkendelse i Provstiudvalget. Der er indhentet udtalelse fra SEGES på kontrakten med Peder Gad,

Godkendt

24 - Højst MR: Ansøgning om godkendelse af vederlagsaftale for afståelse af jord Højst MR fremsender forslag til vederlagsaftale mellem Højst MR og Tønder Kommune til godkendelse i provstiet. Baggrunden er genslyngning af Arnå. Vederlagsaftalen har været til gennemsyn og vurdering hos SEGES.

Ansøgningen imødekommes. Provstiudvalget anbefaler, at menighedsrådet undersøger muligheden for at yderligere kompensation for tab af fremtidige indtægter fra forpagtning.

25 - Tønder MR: Ansøgning om indstilling til konsulentrunde Tønder MR ansøger om indstilling til forårets konsulentrunde. Menighedsrådet er af NatMus blevet anmodet om indeværende ansøgning for at få en afklaring af den fremtidige placering af de kirkebænke, som Tønder MR holder opbevaret uden for kirken. 

Ansøgningen imødekommes. Videresendes til Stift

26 - Emmerlev MR: Fældning af træer på kirkegården Provsten informerer om sagen.

Provstiudvalget er informeret.

27 - Nyt fra Provstiet 

Fjernvarmeforsyning af Toftlund Kirke - hastesag fra Stiftet på vej til Provstiet

28 - Eventuelt

Intet til dette punkt

 

 

 

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519