Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. januar 2021

 

PU-referat 14. januar 2021

Tønder Provsti – Møder
PU-møde 14. januar 2021, 13.00-15.30 (16.00) - d. 14-01-2021 kl. 13:00 til 16:00
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Afbud fra Bjarne Friis Pedersen og Helene Hansen.
Danny Jensen ikke tilstede ved beslutning på pkt. 11.
1 - Honorarer MR
(Kopieret fra mødet 'PU-møde 9. december 2020')
PU-medlem Niels Juul Lauridsen har afleveret bilag
vedr. honorar til MR.
Desuden vedlagt: Honorarbeskrivelse 2020 og 2014.
Sager:
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Bilag:
Vejledende honorar til menighedsråd - budget 2015,
Vejledende honorar til menighedsråd,
Vejledningen er gennemgået og står ved magt.
2 - Opfølgning, kirkegårdsgruppen
Sager:
Arbejdsgruppe - Kirkegårde - Møde 5. januar 2021 -
Tønder provsti (2021 - 246)
Bilag:
Aktdokument
Grundet Corona, må mødet 9. februar 2021
desværre udsættes på ubestemt tid. Det samme
gælder for de resterende besøg på kirkegårdene.
3 - Emmerlev MR, køb havetraktor, retur svar med 2 tilbud samt valg
Emmerlev MR anmoder om godkendelse af valgt
tilbud på havetraktor, kr. 68.000,- incl. moms.
Emmerlev MR har (PU-mødet 09.12.2020, pkt. 12)
principielt fået bevilget en havetraktor.
Sager:
Brev MR - Kirkegårde - Maskiner - Løsninger - 2020 -
Emmerlev (2020 - 26245)
Bilag:
Fw Vs PUbehandling, Emmerlev MR, køb havetraktor
(STPR F2 1200746) - retur svar med tilbud, Delreferat fra møde PU-møde 9. december 2020, SV_ Tilbud på
havetraktor - Have og park center, SV_ Tilbud på
havetraktor - HTM service
Emmerlev MR bevilges kr. 68.000,- som et lån af
5%midlerne. Maskinen vil evt. indgå i en fælles maskinpulje for provstiet.
4 - Møgeltønder, 5%bevilling, præstegården, final
Til efterretning.
Provstiet har (21.12.2020) modtaget endeligt
biregnskab, samt alle relevante bilag, vedr.
renoveringen af Møgeltønder præstegård.
PU har tidligere besluttet, at når biregnskabet forelå,
kunne der ske udbetaling fra 5%midlerne på restsum
efter at Møgeltønder først havde anvendt kr.
1.700.000,- fra indestående i Ribe Stift.
Der er ved adm. beh. 22.12.2020 udbetalt
kr. 305.851,98 fra 5%midlerne.
Sager:
Bevilling - 5%midler - Møgeltønder - Præstegård -
Endelig (2020 - 37137)
Bevilling - 5%midler - Møgeltønder - Præstegård -
Endelig (2020 - 37137)
Bilag:
VS biregnskab fra Møgeltønder, Konto
præstegårdsrenovering Møgeltønder, Aktdokument
Endelig godkendelse af kr. 305.851,98 bevilget fra
5%midlerne til renoveringen af Møgeltønder
præstegård.
5 - Arrild MR, Ansøgning overførsel anlægsmidler
Genoptaget fra PU-mødet 04.11.2020, pkt. 4. Bilag
med 2 tilbud var på dette punkt.
Arrild MR anmoder om overførsel af uforbrugte
anlægsmidler på kr. 77.750,-. Dette til ekstraudgift
i.f.m. udskiftning af vinduer i Arrild præstegård.
Sager:
Overførsel - Anlægsmidler - Arrild MR - 2020 (2020 - 31028)
Arrild MR gives tilladelse til at overføre kr.
77.750,- fra uforbrugte anlægsmidler til udskiftning
af vinduer i Arrild præstegård.
6 - Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020 - 37017
Rømø MR har (16.12.2020, gennem
byggesagsmodulet) fremsendt projekt vedr.
renovering af parkeringsplads ved Rømø kirke.
Rømø MR oplyser efterfølgende(mail af 20.12.2020),
at de har modtaget tilsagn fra Rislum Fonden på kr.
81.000,-.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Rømø - Rømø Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Parkeringsplads (2020 - 37017)
Tønder Provsti - Byggesag - Rømø - Rømø Sogns
Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Parkeringsplads (2020 - 37017)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Re ansøgning i
byggesag, ME Ankomstareal syd finansieringsplan
Projektet godkendes og videresendes til Ribe Stift for videre foranstaltning. Om finansieringen bemærkes,at PU ønsker en nærmere dialog med Rømø MRderom inden godkendelse.
7 - Fra Ribe Stift, notat konsulentrunder
Ribe Stift har (15.12.2020) fremsendt notat vedr.
fremtidige afviklinger af konsulentrunder.
Sager:
Konsulentrunden - Notat - 2020 (2020 - 36977)
Bilag:
Notat om afvikling af kommende konsulentrunde
ved Ribe Stift (udkast)
7 - Fra Ribe Stift, notat konsulentrunder
Ribe Stift har (15.12.2020) fremsendt notat vedr.
fremtidige afviklinger af konsulentrunder.
Sager:
Konsulentrunden - Notat - 2020 (2020 - 36977)
Bilag:
Notat om afvikling af kommende konsulentrunde
ved Ribe Stift (udkast)
8 - Fremtidig budgetproces
Drøftelse.
Sager:
Budgetproces fremadrettet (2020 - 36639)
Drøftelsen forsættes på næste møde. Udvalg er
nedsat til at forberede punktet.
9 - Udflytningssyn, Rømø 2020
Udskrift, udflytningssyn Rømø præstegård
14.12.2020.
Sager:
Udflytningssyn - Rømø præstegård - 2020 (2020 -
34828)
Bilag:
Udflytningssyn, Rømø 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
10 - Rejsby MR, ændring anlægsbevilling på budget
2021
Rejsby MR anmoder (mail af 05.01.2021) om
ændring af anlægsbevilling på budget 2021.
Sager:
Anmodning - Rejsby MR - Anlægsbevilling - Ændring -
Kirkegård (2021 - 644)
Bilag:
Sv Til Rejsby MR, svar vedr. Ligningsbrev, budget
2021, Rejsby (STPR F2 1035472)
Ændringen af anlægsbevillingen afvises.
11 - Fra Brøns-Vodder, svar, PUbehandling, Brøns
og Vodder protokollat, årsregnskab 2019
Brøns-Vodder MR har (mail af 12.12.2020) svaret PU
på behandlingen af protokollater på PU-mødet 9.
december 2020, pkt. 5. Desuden vedlagt referat af
Brøns-Vodder MRs første behandling (08.12.2020) af
regnskaberne for Brøns og Vodder 2019.
Sager:
Protokollat - Brøns - Årsregnskab 2019 (2020 -
35348)
Protokollat - Brøns - Årsregnskab 2019 (2020 -
35348)
Bilag:
Sv PUbehandling, Brøns og Vodder protokollat,
årsregnskab 2019, foreløbig
Brøns-Vodder MR anbefales at tilkøbe ekstraordinær
hjælp fra provstirevisionen til opfølgning på
bemærkningerne i protokollaterne for
årsregnskaberne 2019 for Brøns og Vodder
kirkekasser. Brøns-Vodder MR skal selv afholde
udgiften dertil.
12 - Eventuelt
Sager:
PU-møde 14. januar 2021, 13.00-15.30 (16.00),
dagsorden m.v. (2020 - 36624)
Bilag:
Aktdokument
Provstisamrådet overvejes udskudt.
Gavepolitik ønskes drøftet på næste PU-møde.
13 - Provstiudvalgskonferencen 30. januar 2021
Til orientering.
Program og tilmelding. Konferencen er virtuel.
Sager:
Indbydelse - Provstiudvalgskonference - 2021 (2020 -
28210)
Bilag:
Program og tilmelding til provstiudvalgskonferencen
30. januar 2021, Program for
provstiudvalgskonferencen
Orienteret.
14 - Fra Sydbank, flere negative rente
Til orientering.
Sydbank meddeler (dec 2020). Pr. 06.01.2021 negativ
rente på 0,6% p.a. for hele det indestående.
Sager:
Meddelelse - Sydbank - Negativ rente (2019 - 38702)
Bilag:
Brev+fra+banken_Vedr.+Vi+ændrer+vilkår+for+fore
ningens+konti_02.12.2020
Orienteret
15 - Svarbrev Tønder PU, godkendt kvartalsrapport
pr. 30/9-2020
Til orientering.
Godkendt kvartalsrapport, 3. kvt. 2020.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2020 (2020
- 13624)
Bilag:
Svarbrev Tønder PU - godkendt kvartalsrapport pr. 309-2020
Orienteret
16 - Fra PwC, fejl
Til orientering.
Provstirevisionen meddeler (mail af 21.12.2020) fejl i
deres udførelse af revisionsprotokol 2019 for
Møgeltønder kirkekasse.
Sager:
Protokollater - Tønder provsti - Årsregnskab 2019
(2020 - 27851)
Bilag:
Revisionsprotokol 2019 for Møgeltønder menighedsråd
Orienteret
17 - Rejsby MR, samarbejdsaftale Ribe Kirkegård
Til orientering.
Rejsby MR har (05.01.2021) indsendt
samarbejdsaftale med Ribe Kirkegårde.
Videresendes til Ribe Stift for offentliggørelse.
Sager:
Samarbejdsaftale - Rejsby - Ribe kirkegårde (2021 -
639)
Bilag:
Samarbejdsaftale05012021120251
Orienteret
18 - Lønforhandling
Lukket punkt
Sager:
Personale - Provstisekretær - Lønforhandling 2020
(2020 - 28038)
Bilag:
Til provstisekretær Jesper Skau, orientering om svar
fra hk ang. mulighed for lokal lønforhandling lokal
Der indledes lønforhandling med provstisekretæren.
   

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519