Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 9. december 2020

 
PU-møde 9. december 2020 - d. 09-12-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Afbud fra Helene Hansen.
Danny Jensen fraværende under beslutning pkt. 5.
Bjarne Friis Pedersen, Christina Rygaard Kriststiansen fraværende under beslutning pkt. 7.
1 - Turistarbejdsgruppe, opfølgning
Udsat punkt fra PU-mødet 4. november 2020.
Sager:
Arbejdsgruppe - Turisme - Tønder Provsti (2020 -
19182)
Bilag:
Aktdokument
PU orienteret. Herefter drøftet. MR vil blive
orienteret på provstisamrådet i foråret 2021.
2 - Bedsted MR, Ansøgning, renovering Bedsted
kirke
Tidligere behandlet på PU-mødet 15.09.2020, pkt 3,
hvor PU besluttede at afholde et møde med Bedsted
MR.
Bedsted MR anmoder (mail af 27.08.2020) om en
foreløbig tilkendegivelse om renovering af Bedsted
kirke.
Sager:
Byggesag - Bedsted MR - Bedsted kirke - Renovering
- 2020 (2020 - 24036)
Bilag:
20200306 - Bedsted Kirke - Overslag på
istandsættelse inkl. konservator, 2020 Ansøgning
vedr. kirkebænkeprojekt mm i Bedsted
PU ønsker et samlet overslag over vvs-arbejdet i.f.m.
renoveringen af varmeanlægget i Bedsted kirke. PU
ser gode muligheder for at Bedsted MR kan
finansiere dette med deres indestående midler i Ribe
Stift. PU ser gerne en opdelt og prioriteret
ansøgning, hvor Bedsted MR beskriver de enkelte
projekter, som de ønsker at søge fondsmidler til.
PU vil herefter genoptage sagen.
3 - Emmerlev MR, 5% ansøgning, jord
Emmerlev MR ansøger (mail af 11.11.2020) om
5%midler, kr. 37.182,-, til dækning af udgift i.f.m.
om-matrikulering af jordstykke.
Sager:
Ansøgning - 5%midler - Emmerlev MR - Ommatrikulering
(2020 - 32997)
Ansøgning - 5%midler - Emmerlev MR - Ommatrikulering
(2020 - 32997)
Bilag:
5% ansøgning, Emmerlev kirke, Om-matrikulering af
jord, 5 procent ansøgning, Emmerlev menighedsråd,
Om-matrikulering af jord.docx, Kort før og efter ommatrikulering,
Landbosyd Faktura 7948, Landsyd
F64232, Re SV 5% ansøgning, Emmerlev kirke, Ommatrikulering
af jord
Såfremt Emmerlev MR ikke kan udrede den ansøgte
sum af egne midler, kan sum bevilges fra
5%midlerne.
4 - Samarbejdsaftale HR-konsulentordning
Til PUs godkendelse.
Samarbejdsaftale mellem Aabenraa og Tønder
provsti vedr. HR-konsulent.
Sager:
Samarbejdsaftale - HR - Tønder og Aabenraa provsti
- 2020 (2020 - 31004)
Bilag:
Samarbejdsaftale - entreprenørmodel - Tønder
Provsti
Samarbejdskontrakten blev godkendt og
underskrevet.
5 - Brøns, Vodder, protokollater, årsregnskab 2019
Protokollat for Brøns og Vodder kirkekasser,
årsregnskabet 2019 er indkommet på DAP
26.11.2020. Brøns-Vodder MR har ved dagsordenens
dannelse endnu ikke uploaded MRs behandling af de
to protokollater.
PUs opmærksomhed henledes på , udover at der for
begge protokollater er tale om konklusion med
forbehold, på protokollatet for Brøns kirkekasses
pkt. 11 og 12.
Protokollaterne kan ses på DAP,
regnskabsarkivet/2019/revisor.
Sager:
Protokollat - Vodder - Årsregnskab 2019 (2020 -
35346)
Protokollat - Brøns - Årsregnskab 2019 (2020 -
35348)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument
PU udtrykker deres bekymring over bemærkninger i
protokollatet for især Brøns' regnskab 2019. PU må
bede om en udførlig forklaring på revisionens
bemærkninger. Dette så betids, at PU kan
genbehandle sagen på mødet 14. januar 2021.
6 - Rejsby MR, Spørgsmål vedr. sikring gravsten
kirkegård
Rejsby MR ønsker PUs stillingtagen til sikring af
gravsten.
Sager:
Gravsten - Rejsby kirkegård - Sikring (2020 - 22391)
Bilag:
Spørgsmål, Punkt til dagsorden i Tønder provsti.
august 2020
Gravminder sat over i Mindelunden er MRs ansvar.
Gravsten i øvrigt på kirkegården anbefales at blive
testet. Er der problemer med enkelte gravsteder, gås
i dialog med gravstedsindehaver.
7 - Byggesag, Tønder MR, Mindestedet
Tønder MR ansøger (gennem byggesagsmodulet
12.11.2020) om godkendelse af projekt vedr.
Mindestedet, påtænkt etableret på Tønder
kirkegård. Det anføres i ansøgningen, at en sådan
godkendelse er en forudsætning for den ønskede
finansiering via fondsmidler.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder kirkegård -
Tønder Sogns Menighedsråd - Mindested (2020 -
32900)
Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening
Projektet godkendes og videresendes til Ribe Stift for
videre foranstaltning. Godkendelse er under
forudsætning af, at projektet finansieres fult ud af
fondsmidler.
8 - Fra Ribe Stift, godkendelse årsregnskab 2019
PUK
Sager:
Godkendelse - PUK - Årsregnskab 2019 - Ribe Stift
(2020 - 32418)
Bilag:
Stift godkendelse PUK 2019
Taget til efterretning.
9 - Sønder Skast MR, Omlægning kirkegård, græs
Sønder Skast MR har (mail af 12.11.2020)
genfremsendt ønske om, at PU tager en beslutning
vedr. etablering af græsareal på Sønder Skast kirkegård.
Dele af sagen ses tidligere behandlet af på PU-mødet
13.06.2019, pkt. 4.
Sager:
Kirkegård - Sønder Skast MR - Omlægning -
Udviklingsplan (2019 - 17844)
Bilag:
Omlægning af kirkegård v. Sønder Skast kirke
PU fastholder at Sønder Skast MR skal få lavet en
udviklingsplan for Sønder Skast kirkegård. Ønske om
etableringen af græs kan fremlægges for den, som
MR vælger til at udarbejde udviklingsplanen.
10 - Sønder Skast, forpagtningskontrakter, allonger
2020
Sønder Skast MR anmoder (brev af 03.11.2020) om
godkendelse af allonger og forpagtningskontrakter.
Disse medtages på mødet. Vedlagt denne dagsorden
er udtalelse fra SEGES.
Sager:
Forpagtning - Sønder Skast - 2020 (2020 - 33018)
Forpagtning - Sønder Skast - 2020 (2020 - 33018)
Bilag:
Skast, brev tillæg forpagtning, Skast, SEGES
anbefaling
Allongerne og forpagtningskontrakt godkendes og
underskrives. Dog under forudsætning af, at en
redegørelse for den proces, der er kørt med de
lokale landmænd, indsendes til PU. Samt en
redegørelse for, hvordan evt. habilitetsudfordringer
er blevet behandlet. Desuden skal
forpagtningsjorden ved, kontraktudløb i 2025, i
offentligt udbud.
11 - Daler MR, ansøgning minilaster
Daler MR ansøger (mail af 30.11.2020) om tilladelse
til indkøb af minilaster. Den gamle er kaput.
Der ansøges om kr. 79.800,- (excl. moms). Der er ikke
direkte oplysning om en byttepris. MR er blevet bedt
om at hjemtage 2. tilbud. Det var ved dagsordenens
dannelse endnu ikke indkommet.
Sager:
Ansøgning - Daler MR - Minilaster - 2020 (2020 -
34950)
Bilag:
Minilaster, SKM_C30820112316050
Såfremt Daler ikke kan udrede den ansøgte sum af
egne midler, kan sum bevilges fra 5%midlerne. Den
bevilgede maskine vil indgå i en evt. fælles
maskinpark.
12 - Emmerlev MR, genoptagelse, havetraktor
For Emmerlev MR er (mail af 02.12.2020) indsendt
anmodning om genbehandling af sag vedr.
havetraktor. Der er fremkommet nye oplysninger.
Sagen er tidligere behandlet på PU-mødet 7. oktober
2020, pkt. 11. Referat herfra vedlægges.
Sager:
Brev MR - Kirkegårde - Maskiner - Løsninger - 2020 -
Emmerlev (2020 - 26245)
Brev MR - Kirkegårde - Maskiner - Løsninger - 2020 -
Emmerlev (2020 - 26245)
Bilag:
Ønske om genoptagelse af havetraktor problem på
PU møde, Faktura 4957, Delreferat fra møde PUmøde
- Tønder provsti - 7. oktober 2020
PU takker Emmerlev for gode økonomiske
argumenter. PU bevilger principielt en ny
havetraktor. Finansiering aftales adm med provstiet
til PUs senere underretning.
13 - Hjerpsted MR, tillæg kirkegårdsvedtægt
Hjerpsted MR har (13.11.2020) indleveret tilføjelse til
vedtægt for Hjerpsted kirkegård.
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Hjerpsted MR - Kirkegård -
Tilføjelse - 2020 (2020 - 33020)
Bilag:
Hjerpsted, tillæg kirkegårdsvedtægt
Ikke godkendt. PU vil gerne i dialog med Hjerpsted
MR om de ønskede vedtægtsændringer.
14 - Evaluering, budgetproces 2020
Udsat punkt fra PU-mødet 4. november 2020.
Sager:
Evaluering - Budgetproces - 2020 (2020 - 31171)
Bilag:
Aktdokument
Der blev evalueret.
15 - Honorarer MR
PU-medlem Niels Juul Lauridsen har afleveret bilag
vedr. honorar til MR.
Desuden vedlagt: Honorarbeskrivelse 2020 og 2014.
Sager:
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Honorar - MR - Ny behandling - December 2020
(2020 - 34303)
Bilag:
Honorar, Niels bilag, Vejledende honorar til
(Kopieret til mødet 'PU-møde 14. januar 2021, 13.00-
15.30 (16.00)')
menighedsråd, september 2020, Vejledende honorar
til menighedsråd - budget 2015
Udsat til næste møde.
16 - Eventuelt
Sager:
PU-møde 9. december 2020, dagsorden m.v. (2020 -
33912)
Bilag:
Aktdokument
Intet.
17 - Fra Skærbæk MR, Samarbejdsaftale, Vodder
Kirkegård
Til orientering. Videresendes til Ribe Stift.
Sager:
Samarbejdsaftale - Skærbæk - Vodder - Kirkegårde
(2020 - 33682)
Bilag:
Samarbejde omkring fælles kirkegårdsdrift
PU orienteret.
18 - Højst MR, meddelelse vedr. PU-afgørelse af
04.11.2020
Til orientering.
Højst MR meddeler, at de ikke er enige i afgørelsen
fra PU. vedr. afslag på leasing af løvsuger og
catman. Sagen tages op af det tiltrædende
menighedsråd.
Sager:
Leasing - Højst MR - Løvsuger (2020 - 28304)
Bilag:
Strukturudvalget
PU orienteret.
19 - Takstblad 2021, årlig regning
Til orientering.
Sager:
Takster - Kirkegårde - 2021 (2020 - 34065)
Bilag:
Takstblad 2021 - årlig regning nov 2020
PU orienteret.
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519