Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 7. oktober 2020

 
PU-møde - Tønder provsti - 7. oktober 2020 - d. 07-10-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg, Tønder Provsti
Afbud Wivi Hansen.
Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 18.
Bjarne Friis Pedersen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 19.
1 - PUs lånepolitik
Fortsat drøftelse vedr. PUs lånepolitik. Tidligere
drøftet på pkt. 14 på PU-mødet 15.09.2020. Bilag er
opdateret.
Sager:
Lånepolitik - Drøftelse - 2020 (2020 - 17114)
Bilag:
Fortsat drøftelse vedr lånepoliti
Drøftet.
I udgangspunktet ønsker PU at nedbringe
gældsbyrden. PU tilstræber at afvikle kortfristede lån
så hurtigt som muligt, gerne i form af ekstraordinære
afdrag. PU vil tilstræbe, at provstiets gæld (excl.
renter) max er på 35% af ligningen. PU optager ikke,
medmindre det skyndes bydende nødvendigt, nye
lån indtil budgetåret 2024.
PU evaluerer beslutningen i 2024 og medtager
beslutningen til samtale med MR på provstisamrådet
i foråret 2021.
2 - Fra Abild MR, 5% ansøgning, nye dræn
Til efterretning.
Abild MR ansøger (mail af 25.08.2020) om 5%midler
til uventet udgift på kr. 15.000,- (incl. moms) til
dræning af mark tilhørende Abild.
Bilag eftersendt fra Abild MR (mail af 10.09.2020).
Bevilling på kr. 15.000,- af 5%midlerne adm. givet
(mail af 24.09.2020).
Sager:
Bevilling - 5%midler - Abild MR - Dræn - 2020 (2020 -
23731)
Bevilling - 5%midler - Abild MR - Dræn - 2020 (2020 -
23731)
Bevilling - 5%midler - Abild MR - Dræn - 2020 (2020 -
23731)
Bevilling - 5%midler - Abild MR - Dræn - 2020 (2020 -
23731)
Bilag:
Vedr. nye dræn på matrikel 105 . jord tilhørende
Abild Menighedsråd., Vedr. nye dræn på matrikel

105 . jord tilhørende Abild Menighedsråd.,
Scan_0157, Re Til Abild Vedr dræning, tilladelse
givet, Abild, tilbud på dræn, Aktdokument
5%bevilling på kr. 15.000,- til dræn godkendes.
3 - Arrild MR, nedgravning kabel, deklaration,
tinglysning
Til efterretning.
Arrild MR beder (mail af 07.09.2020) om tilladelse til
at Arrild MR accepterer, at der foretages
nedgravning af kabel ved styret underboring i h.t.
vedhæftede materiale, og at Arrild MR ligeledes
godkender, at der foretages tinglysning af kablet.
Tilladelse er adm. givet (mail af 07.09.2020).
Sager:
Tilladelse - Arrild MR - Styret underboring - Skovareal
(2020 - 25167)
Tilladelse - Arrild MR - Styret underboring - Skovareal
(2020 - 25167)
Bilag:
Fwd Vedr. nedgravning af kabel med styret
underboring - deklaration og tinglysning, 1053-
Erstatningsaftale-n1, Paradigme 1 N1 Nyetablering af
kabelanlæg Gæsteprincippet er fraveget,
Tinglysningsrids_Arrild_M_2020200116, MR 74,
Dagsorden + referat, AHN svar på mail, Fwd Vedr.
nedgravning af kabel med styret underboring -
deklaration og tinglysning
Tilladelsen til nedgravning af kabel samt tinglysning
godkendes.
4 - PUK, protokollat årsregnskab 2019
Bemærkning vedr. 5%midler.
Sager:
Protokollat - PUK - Tønder provsti - Årsregnskab
2019 (2020 - 27864)
Bilag:
PUK, protokollat årsregnskab 2019
M.h.t. bemærkning nr. 7 i
revisionsprotokollatet ønsker PU at fortsætte sin
nuværende praksis.
Bemærkning om 5%midler i øvrigt tages til
efterretning.
Protokollatet godkendes.
5 - Årsbudget PUK 2021
Til godkendelse.
Sager:
Budget 2021 - PUK - Tønder provsti (2020 - 14565)
Bilag:
Årsbudget PUK 2021
Godkendt.
6 - Døstrup MR, Årsregnskabet 2019, godkendelse
Til efterretning.
Adm. (mail af 14.09.2020) godkendelse af
årsregnskab for Døstrup kirkekasse.
Døstrup MRs behandling af protokollatet er
efterfølgende afleveret (25.09.2020).
Sager:
Revisionsprotokollat - Døstrup - 2019 (2020 - 27931)
Bilag:
VS Til Døstrup MR, Årsregnskabet 2019, godkendelse
Årsregnskabet 2019 for Døstrup kirkekasse
godkendes. PU har ingen bemærkninger.
7 - Brede MR, genindsendelse budget,
kirkegårdsdige
Tidl. behandlet på PU-mødet 15.09.2020, pkt. 2.
Brede MR har (mail af 23.09.2020) indsendt fornyet
oversigt over budget for renovering af Brede
kirkegårdsdige med angivelse af valgte tilbud.
Der gøres opmærksom på dagsordenens pkt. 8.
Sager:
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Bilag:
Budget, Licitations resultatliste 22-09-2020
Det indsendte budget med valgte tilbud godkendes.
8 - Anke licitation, stendige Brede kirke
Anke (mail af 22.09.2020) vedr. Brede MRs valg
af stensætter.
Sager:
Klage - Licitation - Brede kirkegårdsdige (2020 -
26912)
Bilag:
VS Stendige ved brede kirke
PU ser ingen bestemmelse i udbudsmaterialet i.f.t. at
Brede MR bør anvende det billigste tilbud.
PU bemærker, at Brede MR bør have besvaret
henvendelsen fra Thomas Jørgensen.
En god praksis er, at alle udbydere får svar, når et
udbud er afgjort.
9 - Byttepris - Drøftelse - 2020
PU ønsker at drøfte byttepriser i.f.m. maskinindkøb i
Tønder provsti.
Sager:
PU har besluttet, at bytteprisen ved maskinkøb,
fremover skal indgår i de fremsendte tilbud.
Byttepris - Drøftelse - 2020 (2020 - 27915)
Bilag:
Aktdokument
 
10 - MR, maskiner kirkegårde løsninger
Drøftelse i.f.m. udsendt mail (16.09.2020) om mulige
overgangsløsninger for MR m.h.t. maskiner.
Sager:
Brev MR - Kirkegårde - Maskiner - Løsninger - 2020 -
Emmerlev (2020 - 26245)
Bilag:
Til MR, maskiner kirkegårde løsninger
Det har vist sig, at leasing er en dyr løsning.
PU må derfor trække deres anbefaling af leasing af
maskiner til kirkegårdene tilbage.
I stedet peger PU på, at vejen frem må være
kortvarig leje af enkelte maskiner hos firmaer, men
især at indlede samarbejde med andre kirkegårde
med at dele/leje maskiner.
11 - Emmerlev MR, bemærkninger maskiner
kirkegårde
Forespørgsel fra Emmerlev MR vedr. mulige
løsninger på maskiner. Hvordan med 5%ansøgninger
fx.
Sager:
Brev MR - Kirkegårde - Maskiner - Løsninger - 2020 -
Emmerlev (2020 - 26245)
Bilag:
Re SV Havetraktor - er ved at stå af (Emmerlev kirke
Hvis udgifter til leje af maskiner skaber
likviditetsproblemer, kan der søges likviditetslån af
5%midlerne.
12 - Toftlund-Tirslund MR, leasing af truck
Toftlund-Tirslund MR anmoder (mail af 27.09.2020)
om godkendelse af leasingkontrakt.
Sager:
Leasing - Leje - Toftlund-Tirslund - Truck - 2020 (2020
- 27934)
Bilag:
Leasing af Truck, Fwd: Leasing, Finans. 36 mdr.,
Finans. 48 mdr., Finans. 60 mdr.
PU beder Toftlund-Tirslund MR om at undersøge,
hvad det vil koste at leje en truck i et år. Tilbuddet
indsendes efterfølgende til PU, hvorefter sagen
genoptages.
13 - Toftlund-Tirslund, Fældning af to træer
kirkegård Toftlund 2020
Toftlund-Tirslund MR anmoder (brev af
28.09.2020) om tilladelse til fældning af to træer på
Toftlund kirkegård.
Sager:
Fra Toftlund-Tirslund - Fældning to træer - Toftlund
kirkegråd - 2020 (2020 - 27697)
Bilag:
Fældning af to træer på Toftlnd kirkegård
Fældning af 2 træer på Toftlund kirkegård
godkendes.
14 - Procedureplan, lønforhandling mellem
provstisekretær og PU
Til godkendelse.
Sager:
Personale - Provstisekretær - Jesper Skau (2018 -
37796)
Bilag:
lønforhandlingsplan for provstisekretæren
Godkendt.
15 - Fra Højer MR, Allonger 2020
Højer MR har (mail af 23.09.2020) indsendt 3
allonger til godkendelse.
Sager:
Forpagtning - Højer MR - Allonge - 2020 (2020 -
24454)
Bilag:
Allonger, CCF18092020, kontrakt menighedsråd
Allongerne godkendes.
16 - Døstrup MR, forpagtningskontrakter 2020
Døstrup MR har (28.09.2020) afleveret 7
forpagtningskontrakter til godkendelse. De
medtages på mødet. Bilag vedlagt er anbefaling fra
SEGES.
Sager:
Forpagtningskontrakter - Døstrup, Mjolden - 2020
(2020 - 27947)
Bilag:
Døstrup, SEGES anbefaling, forpagtningskontrakter
2020
Forpagtningskontrakterne godkendes.
17 - Randerup MR, forespørgsel allonger,
forpagtningskontrakter
Randerup MR ansøger (brev af 27.09.2020) om
allonge til forpagtningskontrakter der udløber i
medium 2020.
Forpagtningskontrakterne medtages på mødet.
Sager:
Forespørgsel - Randerup - Forpagtningskontrakter -
Allonge - 2020 (2020 - 24695)
Bilag:
Til Provstiudvalget

Randerup tillades forlængelse af eksisterende kontrakter.

Allongerne indsendes senere til PUs
godkendelse.

18 - Indflytningssyn, Møgeltønder præstegård 2020
Synsudskrift for indflytningssyn Møgeltønder
præstegård, foretaget 24.09.2020.
Sager:
Indflytningssyn - Møgeltønder præstegård - 24.
september 2020 (2020 - 26319)
Bilag:
Indflytningssyn, Møgeltønder præstegård 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
19 - Tønder MR, synsudskrifter 2020
Tønder MR har afleveret synsudskrifter for syn 2020
af Tønder kirke, kirkegård, sognegård og
præstegårde.
Sager:
Syn - Tønder MR - 2020 (2020 - 26358)
Syn - Tønder MR - 2020 (2020 - 26358)
Bilag:
Tønder MR, synsudskrifter, præstegårde, sognegård
2020, Tønder MR, synsudskrift, kirke kirkegård 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
20 - Kørselsgodtgørelse, lav eller høj takst. Afklaring
fra Ribe Stift.
Til orientering.
Svar modtaget fra Ribe Stift vedr. gældende regler
for kørselsgodtgørelse, herunder
beslutningskompetencen.
Sager:
Henvendelse - Tønder Provsti - Provst Christina
Ryggard Kristiansen - kørselstakst - organistvikarer -
beslutningskompetence (2020 - 24147)
Henvendelse - Tønder Provsti - Provst Christina
Ryggard Kristiansen - kørselstakst - organistvikarer -
beslutningskompetence (2020 - 24147)
Bilag:
Fra Ribe Stift, til Tønder Provsti, Provst Christina
Ryggard Kristiansen, svar på opfølgende spørgsmål i
forhold til udbetaling af kørsel til organistvikarer,
Picture (Device Independent Bitmap), Brev fra Ribe
Stift, til Tønder Provsti, Provst Christina Ryggard
Kristiansen, forespørgsel om lovgrundlag for
udbetaling af kørsel til organistvikarer og om hvor
beslutningskompetencen ligger i forhold til brug af
lav eller høj takst til vikarer
Det er nu afklaret, at beslutningsmyndigheden,
m.h.t. hvorvidt lav eller høj kørselsgodtgørelse
gives til MRs ansatte vikarer, ligger hos MR.
PU fastholder deres anbefaling af, at benytte den
lave takst. PU vil medtage punktet på
provstisamrådet i foråret 2021, således at MR får
anledning til en fælles drøftelse.
21 - Daler MR, Vedr. manglende betaling af enkelte
gravsteder, september 2020
Orientering.
Resultat af møde (16.09.2020) mellem provstiet og
Daler MR.
Sager:
Daler MR - Legataftaler - Manglende - 2020 (2020 -
25850)
Daler MR - Legataftaler - Manglende - 2020 (2020 -
25850)
Bilag:
Vedr Vedr. manglende betaling af enkelte
gravsteder,, Ref Daler 16.09.2020
PU orienteret.
22 - Eventuelt
Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde - Tønder provsti - 7.
oktober 2020 (2020 - 27829)
Bilag:
Aktdokument
PU orienteret om møde i Abild vedr. graverhus.
PU indkalder Helene Hansen som stedfortræder for
Wivi Hansen.
30. januar 2021 er der provstiudvalgskonkurrence.
Orientering om høring.
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519