Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 4. november 2020

 
PU-møde Tønder provsti 4. november 2020 - d. 04-11-2020 kl. 13:00 til 15:30
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Pkt. 3: Erling Bjerrum-Petersen og Renate Osterholz ikke tilstede ved beslutning.
Pkt. 7: Bjarne Friis Pedersen ikke tilstede ved beslutning.
Pkt. 8: Erling Bjerrum-Petersen og Renate Osterholz ikke tilstede ved beslutning.
Pkt. 20: Haakon Friedrichsen ikke tilstede ved beslutning.
1 - Revisionsprotokollater til kirkekassernes
årsregnskaber 2019
Provstiet har, efter aftale, ikke modtaget den samlede oversigt
fra PwC over protokollaterne. I stedet har PU mulighed for at
orientere sig i regnskabsarkivet på DAP. Vedlagt denne
dagsorden er en gennemgang af kirkekassernes protokollater og
MRs behandling af samme.
Der er i 3 tilfælde bemærkninger om negative frie midler. Dette
er reguleret med rammeudmeldingen for 2021.
Også i år er der bemærkninger vedr. udgiftsniveauet på gaver.
Der er ingen voldsomme overskridelser. Enkelte gavekort har
også sneget sig ind.
Adskillige MR har fået bemærkninger vedr. deres
ansættelseskontrakter.
Det bemærkes, at Møgeltønder MR, i deres behandling af
protokollatet udtrykker uenighed med revisionens
bemærkninger.
Revisionen har også udført forvaltningsrevision af MR. Der ses
ikke bemærkninger af betydning.
Der er, ved dagsordenens dannelse, endnu ikke udført revision
for Brøns og Vodder årsregnskab 2019. Disse årsregnskaber vil
blive optaget på PUs dagsorden, når Brøns-Vodder MRs
behandling af protokollaterne er modtaget.
Døstrups årsregnskab for 2019 er behandlet på PU-mødet
07.10.2020.
Sager:
Protokollater - Tønder provsti - Årsregnskab 2019
(2020 - 27851)
Bilag:
Notes protokollat årsregnskab 2019
Årsregnskaberne for 2019 godkendes under
forudsætning af, at MR tager bemærkningerne i
revisionsprotokollaterne i betragtning. Brøns og
Vodders årsregnskaber behandles senere.
2 - Kvartalsrapport PUK 3. kvt. 2020
Til PUs godkendelse. Lavt forbrug.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2020 (2020
- 13624)
Bilag:
Kvartalsrapport PUK 3. kvt. 2020
Godkendt.
3 - Abild MR, vedr. Graverhus i Abild
Abild MR har (mail af 08.10.2020) indsendt
kommentar til PUs genoptagelse af sag vedr.
graverhuset i Abild.
Sager:
Anke - Abild MR - Graverhus - Budget 2020 (2019 -
35325)
Bilag:
Graverhus i Abild
PU har drøftet deres møde 02.09.2020 med Abild
MR.
PU beder Abild MR om at gennemarbejde deres
ønske på ny, samt efterfølgende lade det optræde
som et ønske på budgetbidraget.
PUs formand vil desuden sende Abild MR
et opklarende brev om sagen.
4 - Arrild MR, ansøgning overførsel anlægsmidler
Arrild MR ansøger (mail af 21.10.2020) om overførsel
af uforbrugte anlægsmidler.
Sager:
Overførsel - Anlægsmidler - Arrild MR - 2020 (2020 -
31028)
Bilag:
Ansøgninger, Ansøgning, Budget Præstegård samlet
oversigt, Tilbud 1 Malerarbejde, Tilbud 1 Vinduer og
dør, Tilbud 2 Malerarbejde, Tilbud 2 Vinduer og dør,
Brochure omhandlende de valgte vinduer og dør
Punktet udskydes.
5 - Nørre Løgum MR, Ansøgning 5%midler tolkerum
Nørre Løgum MR ansøger (mail af 16.10.2020) om kr.
25.000,- (ex moms) af 5%midlerne til
lydafskærmning af tolk (en slags tolkerum).
Sager:
Bevilling - Byggesag - Nørre Løgum MR - Tolkerum -
Nørre Løgum kirke - 2020 (2020 - 30076)
Bevilling - Byggesag - Nørre Løgum MR - Tolkerum -
Nørre Løgum kirke - 2020 (2020 - 30076)
Bilag:

Ansøgning om 5% midler til Tolkerum, Ansøgning 5%
midler til tolkerum., Scan_0064
Nørre Løgum bevilges kr. 31.250,- (incl. moms) til
lydafskærmning af tolk. Sum bevilges af 5%midlerne,
da der er tale om et uventet behov.
6 - Fjernvarmerør, udskiftning, Skærbæk
Skærbæk MR ansøger (gennem byggesagsmodulet
29.09.2020) om tilladelse til at udskifte
fjernvarmerør ved Skærbæk kirke.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Skærbæk kirke -
Skærbæk Sogns Menighedsråd - Kirkegårde -
Fjernvarmerør - Udskiftning (2020 - 27994)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening
Godkendes og fremsendes til Ribe Stift.
7 - Tønder MR, Kristkirken Forprojekt ansøgning
Tønder MR ansøger (gennem byggesagsmodulet
20.10.2020) om tilladelse til at igangsætte forprojekt
vedr. renovering af Tønder Kristkirke. Tønder MR
ønsker finansiering ved at overføre ca. kr. 150.000,-
fra vedligeholdelseskontoen i både 2020 og 2021 til
forprojektet. Forprojektet oplyses at koste kr.
275.462,- (incl. moms).
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder Kristkirke -
Tønder MR - Renovering - Forprojekt (2020 - 30141)
Bilag:
Opsummering af indberetning, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening, Bilag fra selvbetjening
Ansøgningen afvises. Tønder MR anbefales at søge
i.f.m. budgetbidraget.
8 - Abild MR, fornyet ansøgning løvsuger
Abild MR har (mail af 12.10.2020) indsendt fornyet
ansøgning vedr. løvsuger. Oprindelig (mail af
04.08.2020) ansøgning samt mail (af 29.09.2020)
med leasingtilbud er vedlagt som bilag.
Sager:
Leasing - Abild MR - Løvsuger - 2020 (2020 - 28193)
Ansøgning - Abild MR - Ny løvsuger (2020 - 23727)
Ansøgning - Abild MR - Ny løvsuger (2020 - 23727)
Bilag:
Løvsuger, leasingtilbud løvsuger, løvsuger, ansøgning
om midler til løvsuger, Tilbud Hans Holm løvsuger
Tak til Abild MR for vedholdenhed og god sparring.
Set i lyset, både økonomisk og praktisk, af ulemperne
ved både leje og leasing, bevilges der Abild MR en
løvsuger. Løvsugeren finansieres med kr. 85.000
(excl. moms) fra Abild MRs egne midler.
Maskinen vil senere indgå i en evt.
fælles maskinpulje for kirkegårdene i Tønder provsti.
9 - Toftlund-Tirslund MR, ansøgning Leje af El Truck
Toftlund-Tirslund MR har (mail af 25.10.2020)
indsendt fornyet ansøgning vedr. truck til
kirkegården. Denne gang med henblik på at leje.
Toftlund-Tirslund MR gør opmærksom på, at de
stadigvæk vil foretrække en købs- eller
leasingløsning.
Sager:
Leasing - Leje - Toftlund-Tirslund - Truck - 2020 (2020
- 27934)
Bilag:
Leje af El Truck, Lejeaftale Eltor Sharp, Til Tønder
provsti
Tak til Toftlund-Tirslund MR for vedholdenhed og
god sparring.
Set i lyset, både økonomisk og praktisk, af ulemperne
ved både leje og leasing, bevilges Toftlund-Tirslund
MR køb af eltruck. Eltrucken finansieres med
kr. 78.125,- af egne midler, samt kr. 100.000,- fra
5%midlerne, da der er tale om en uventet udgift.
Maskinen vil senere indgå i en evt.
fælles maskinpulje for kirkegårdene i Tønder provsti.
10 - Højst MR, anmodning Leasing af løvsuger, Højst
kirkegård
Højst MR ansøger (mail af 02.10.2020) af om
tilladelse til leasing af løvsuger.
Højst meddeler telefonisk (29.10.2020), at de jf. PU
beslutning 07.10.2020, har forespurgt på leje af
løvsuger 3 forskellige steder. Det har ikke kunnet
lade sig gøre.
Højst fastholder derfor deres oprindelige ansøgning
(mail af 02.10.2020).
Sager:
Leasing - Højst MR - Løvsuger (2020 - 28304)
Bilag:
Leasing af løvsuger, Højst, Finansiering, Gammel-Ny
Catman-Løvsuger 2020, Tilbud
Tak til Højst MR for vedholdenhed og god sparring.
PU står klar til at løse problemet, når det bliver
aktuelt.
11 - Samarbejdsaftale omkring konsulentordning
Samarbejdsaftale mellem Aabenraa og Tønder
provsti vedr. HR-konsulentordning.
Sager:
Samarbejdsaftale - HR - Tønder og Aabenraa provsti
- 2020 (2020 - 31004)
Bilag:
Samarbejdsaftale - entreprenørmodel - Tønder
Provsti
Punktet udsættes.
12 - Fra Ribe Stift, Høringsbrev vedr.
pastoratsammenlægning 2020
Lukket punkt
Bilag på dagsorden for lukket møde.
Sager:
Høringsbrev - Pastoratssammenlægning - 2020 (2020
- 30990)
Bilag:
Aktdokument
 
13 - Mødedatoer 2021 PU
Forslag for 2021.
Sager:
Mødedatoer - PU - 2021 (2020 - 31134)
Bilag:
Mødedatoer 2021 PU
Gennemgået.
14 - Turistarbejdsgruppe, opfølgning november
2020
Efter ønske fra provsten.
Sager:
Arbejdsgruppe - Turisme - Tønder Provsti (2020 -
19182)
Bilag:
Aktdokument
Udsat.
15 - Evaluering, budgetproces 2020
Efter ønske fra PUs formand.
Sager:
Evaluering - Budgetproces - 2020 (2020 - 31171)
Bilag:
Aktdokument
Udsat.
16 - Hjerpsted MR, anmodning, allonge
forpagtningskontrakter
Hjerpsted MR anmoder (mail af 21.10.2020) om
tilladelse til allonge for 3 forpagtningskontrakter.
Sager:
Forpagtningskontrakter - Hjerpsted MR -Allonge -
2020 (2020 - 30314)
Bilag:
Document - 21 Oct 2020, Doc - 21-10-2020 - 15.22
Allongerne godkendtes.
17 - Anmodning udmeldelse PU, Tønder provsti
Wivi Hansen anmoder (15.09.2020) om udtrædelse
af PU. Stedfortræder Helene Hansen er indkaldt.
Sager:
Anmodning - Udmeldelse - Tønder PU - 2020 (2020 -
27966)
Bilag:
Aktdokument
Taget til efterretning.
18 - Nørre Løgum, kirkegårdsvedtægter
Nørre Løgum MR anmoder (mail af 16.10.2020) om
godkendelse af ændrede kirkegårdsvedtægter for
Nørre Løgum kirkegård.
Sager:
Kirkegårdsvedtægter - Nørre Løgum MR - 2020 (2020
- 30038)
Bilag:
Ændringer af kirkegårdsvedtægter for Nr. Løgum
kirke, Scan_0063
Godkendt.
19 - Højst MR, kirkegårdsvedtægter
Højst MR anmoder (mail af 21.10.2020) om
godkendelse af kirkegårdsvedtægt for Højst
kirkegård.
Sager:
Vedtægt - Højst MR - Kirkegård - 2018 (2018 - 23246)
Bilag:
Godkendt.
20 - Hostrup MR, fældning af træer, Hostrup
kirkegård
Hostrup MR anmoder (mail af 21.10.2020) om
tilladelse til fældning af træer på Hostrup kirkegård.
Sager:
Fældning - Hostrup kirkegård - Træer - 2020 (2020 -
30306)
Bilag:
Forespørgsel om fældning af træer.,
CCF21102020_0004
Godkendes
21 - Visby MR, fældning træ, Visby kirkegård
Til efterretning.
Visby MR anmoder (mail af 06.10.2020) om tilladelse
til fældning af 1 træ på Visby kirkegård. Tilladelse er
adm. givet (mail af 07.10.2020).
Sager:
Anmodning - Visby kirkegård - Fældning træ - 2020
(2020 - 28686)
Anmodning - Visby kirkegård - Fældning træ - 2020
(2020 - 28686)
Bilag:
CamScanner 10-06-2020 09.03.39, CamScanner 10-
06-2020 09.03.39, Aktdokument
Godkendes.
22 - Toftlund-Tirslund MR, afskrift syn 2020
Toftlund-Tirslund MR har (mail af 29.09.2020)
indsendt afskrift af synsprotokol for Toftlund kirke,
kirkegård og præstegård samt Tirslund kirke og
kirkegård.
Sager:
Syn - Toftlund-Tirslund MR - 2020 (2020 - 28198)
Bilag:
Syn, Syn Toftlund Kirke 23.9.2020, Syn Tirslund Kirke
23.9.2020, Syn præstegård 23.9.2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
23 - Rømø MR, syn 2020
Rømø MR har (mail af 30.09.2020) indsendt
synsprotokol for Rømø kirke, kirkegård og
præstegård.
Sager:
Syn - Rømø MR - 2020 (2020 - 28200)
Bilag:
ME Bygningssyn Rømø Præstegård 2020, ME
Bygningssyn Rømø kirke 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
24 - Eventuelt
Sager:
PU-møde Tønder provsti 4. november 2020 (2020 -
30079)
Bilag:
Aktdokument
 
25 - RAMS ansvarlig i MR
Orientering om især ønske om MR-kontaktperson til
RAMS.
Sager:
RAMS - Lokal RAMS ansvarlig - 2020 (2020 - 30023)
Bilag:
Information vedr. RAMS bestyrelsesmøde
Orientering modtaget.
26 - PwC, Kasseeftersyn for 2020 ved de kirkelige
kasser i Ribe Stift
Orientering om digitalt kasseeftersyn for
kirkekasserne i 2020.
Sager:
Kasseeftersyn - PwC - Ribe Stift - 2020 (2020 - 30089)
Bilag:
Kasseeftersyn for 2020 ved de kirkelige kasser i Ribe
Stift, Brev vedr. kasseeftersyn for 2020
Orientering modtaget.
27 - Provstiudvalgskonference, rettelse
Orientering om rettelse: På referatet fra Eventuelt,
PU-mødet 07.10.2020. Der står
"provstiudvalgskonkurrence". Der skal stå
"provstiudvalgskonference".
Sager:
Indbydelse - Provstiudvalgskonference - 2021 (2020 -
28210)
Orientering modtaget.
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519