Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 4. marts 2020

 
PU-møde 4. marts 2020 - d. 04-03-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Afbud fra provst Christina Rygaard Kristiansen.
Bjarne Friis Pedersen ikke tilstede ved afgørelsen af pkt. 2.
Renate Osterholz ikke tilstede ved afgørelsen af pkt. 4 og pkt. 6.
Erling Bjerrum-Petersen ikke tilstede ved afgørelsen af pkt 4 og pkt. 6.
Anne Marie Nielsen ikke tilstede ved afgørelsen af pkt. 8.
1 - PUK årsregnskab 2019
Årsregnskabet for PUK til PUs godkendelse og
efterfølgende aflevering.
Sager:
Årsregnskab - PUK - Tønder - 2019 (2020 - 4760)
Bilag:
PUK årsregnskab 2019
Årsregnskabet for PUK 2019 godkendes.
2 - Tønder MR, Ansøgning, 5% midler, reparation af
mur, Kirkepladsen 5
Tønder MR ansøger (brev af 12.02.2020) om bevilling
af 5%midler til uventet reparation af murværk på
Kirkepladsen 5. Der ansøges om op til kr. 75.000,-.
Sager:
Ansøgning - 5% midler - Tønder MR - Kirkepladsen 5
- 2020 (2020 - 6035)
Bilag:
5%midler, S45C-920021211480
Såfremt Tønder MR ikke kan afholde udgiften af
egne midler, bevilges op til kr. 75.000,- af
5%midlerne til uventet reparation af murværket på
Kirkepladsen 5.

3 - Nørre Løgum MR, bevilling 5%midler, oprydning
kirkegård
Nørre Løgum MR har (mail af 31.01.2020) genansøgt
om 5%midler til oprydning på Nørre Løgum kirkegård
af gravstedsbreve, vedligeholdelsesaftaler
m.v.

Sagen er tidligere behandlet på PU-mødet 07.11.2019.
Der er 07.02.2020 administrativt bevilget Nørre
Løgum MR kr. 30.000,- af 5%puljen.
Sager:
Ansøgning - Nørre Løgum - 5%midler - Oprydning
kirkegård (2019 - 7553)
Ansøgning - Nørre Løgum - 5%midler - Oprydning
kirkegård (2019 - 7553)
Ansøgning - Nørre Løgum - 5%midler - Oprydning
kirkegård (2019 - 7553)
Bilag:
SV PU behandling, Nørre Løgum MR, anmodning om
møde med PU (STPR F2 762547), Aktdokument,
Delreferat fra møde PU-møde 7. november 2019


Bevillingen på kr. 30.000,- af 5%midlerne til Nørre
Løgum MR godkendes.
4 - Abild MR, ansøgning, overførsel uforbrugte
anlægsmidler 2019 til 2020.
Abild MR ansøger (brev af 07.02.2020) om overførsel
fra anlæg 2019 til 2020 af uforbrugte anlægsmidler,
kr. 21.331,70.
Dette er administrativt bevilget (mail af 18.02.2020).
Sager:
Overførsel - Abild MR - Anlægsmidler - 2019-2020
(2020 - 6031)
Overførsel - Abild MR - Anlægsmidler - 2019-2020
(2020 - 6031)
Bilag:

Abild overskud på anlægsmidler, Abild 07022020
PU tiltræder den administrative behandling.

5 - Randerup MR, anke, automatisk klokkeringning
Randerup MR har (brev af 18.02.2020) indsendt anke
vedr. PUs beslutning af 05.02.2020 med afslag på
5%lån til etablering af automatisk klokkeringning i
Randerup kirke.
I anken angiver Randerup MR både ny finansiering,
samt yderligere oplysninger.
Sager:
Byggesag - Randerup MR - Automatisk klokkeanlæg
(2019 - 36284)
Byggesag - Randerup MR - Automatisk klokkeanlæg
(2019 - 36284)
Bilag:

Budget,formål 2020, Randerup Menighedsråd den,
Delreferat fra møde PU-møde 5. december 2019

Efter nye oplysninger er taget i betragtning, gives
Randerup MR op til kr. 60.000,- af 5%midlerne. PU
forventer, at etableringen af automatisk
klokkeringning resulterer i en besparelse af
arbejdstimer. Randerup MR gøres opmærksom på, at
anlæg bør søges på bilag 6 og ikke afsættes i
driftsbudgettet.
6 - Abild MR, anke vedr. graverhus Abild kirkegård
Abild MR har (brev af 30.01.2020) indsendt anke
vedr. manglende tildeling af midler på budget 2020
til udvidelse af graverhuset på Abild kirkegård.
Desuden vedlagt mail (af 18.10.2020) med yderligere
oplysninger fra Abild MR.
Sager:
Anke - Abild MR - Graverhus - Budget 2020 (2019 -
35325)
Anke - Abild MR - Graverhus - Budget 2020 (2019 -
35325)
Bilag:
Tønder provsti, Udvidelse af graverhus

PU udsætter behandlingen, men vil snarest tage
initiativ til et møde med Abild MR om sagen.

7 - Feriepenge budget 2021
Videre drøftelse af afsættelse af feriepenge til MR,
så de kan betale til Lønmodtagernes Fond for
Tilgodehavende Feriemidler. I alt drejer det sig om
ca. kr. 2.700.000,-
Sagen er tidligere drøftet af PU (04.04.2019;
13.06.2019; 06.02.2020). Desuden vedlagt vejledning
fra KM fra DAP (11.07.2019) til PUs orientering.
Sager:
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Budget - Ferielov - Omprioriteringspulje (2019 -
11806)
Bilag:
Fra KM, vejledning feriepenge 07.19, Oversigt
feriepengebidrag til PU, Delreferat fra møde PUmøde
13. juni 2019, Delreferat fra møde PU-møde 6.
februar 2020
PU ønsker at afsætte penge i.f.m.
budgetbehandlingen for 2021.

8 - Ballum kirkekasse ekstraordinær revision

Genoptagelse af behandling vedr. ekstraordinær
revision af Ballum kirkekasse.
Genoptagelse af behandling af årsregnskabet 2018
for Ballum kirkekasse.
Sager:
Revision - PwC - Ballum MR - Ekstraordinær (2019 -
35195)
Revision - PwC - Ballum MR - Ekstraordinær (2019 -
35195)
Revision - PwC - Ballum MR - Ekstraordinær (2019 -
35195)
Årsregnskab - Ballum MR - 2018 - Godkendelse (2019
- 34051)
Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 15. januar 2020,
Delreferat fra møde PU-møde 6. februar 2020, Brev
af 09.01.2020 vedrørende Ballum Menighedsråd,
Delreferat fra møde PU-møde 7. november 2019

Med baggrund i yderligere drøftelse med
provstirevisionen, godkendes årsregnskabet 2018 for Ballum

kirkekasse.
PU ser frem til, med årsregnskabet 2019 for Ballum
kirkekasse, at revisionens bemærkninger er taget
helt og fuldt til efterretning.
Det tilføjes, at de af provstirevisionen anbefalede
korrektioner af frie midler kan ske som
primoposteringer i regnskab 2019.
Desuden tilbagekalder PU beslutningen vedr.
undersøgelse af regnskaber for legater tilhørende
Ballum MR.

9 - Brede MR, kirkegårdsdige, øget udgift
Brede MR oplyser (brev af 12.02.2020) at i.f.m.
udarbejdelse af revideret
dispositionsforslag ses udgiften nu at stige til
kr. 675.000,-.
Brede MR anmoder om, at finansieringen sker ved
optagelse af stiftslån.
Det kan bemærkes, at anlægsprojektet endnu
ikke har været i udbud. Desuden at Brede MR er
tildelt kr. 550.000,- i budget 2020 til anlægsprojektet.
Sager:
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Bilag:
Fra Brede MR, kirkegårdsdige, brev 12.02.2020
Sagen er udsat til næste PU-møde.
10 - Fornyet vejledning, honorar til menighedsråd
Forsat drøftelse fra PU-mødet 15. januar 2020.
Bilag er fremsendt til PU i mail af 20.01.2020.
Sager:
Honorarer - Menighedsråd - Tønder provsti - 2020
(2020 - 912)
Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 15. januar 2020
Blev drøftet. Drøftelsen genoptages på kommende
PU-møde.
11 - Forpagtning, Brede, 2020
Brede MR har 18.02.2020 afleveret
forpagtningskontrakter til PUs godkendelse:
Brede MR - Martin Schmidt; Brede MR - Jens Ingvart
Winther; Brede MR - I/S Abterpgaard; Brede MR -
Børge Damm Luff.
PUs formand har 19.02.2020 adm. behandlet
forpagtningskontrakterne med godkendelse.
Forpagtningskontrakterne medbringes på mødet.
Sager:
Forpagtningskontrakter - Brede MR - 2020 (2020 -
6741)
Bilag:
Aktdokument
De nævnte 4 forpagtningskontrakter godkendes.
12 - Møgeltønder MR, syn 2019
Møgeltønder MR har (mail af 26.02.2020) indsendt
syn 2019 af Møgeltønder kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Møgeltønder MR - 2019 (2020 - 7096)
Bilag:
Syn Møgeltønder 2019
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
13 - Eventuelt
Sager:
PU-møde 4. marts 2020 (2020 - 6945)
Bilag:
Aktdokument
Der er inviteret til samarbejdsmøde mellem
sognekirker og Tønder kommune 31.03.2020, kl.
16.30. Temaet er "Unge og ensomhed".
Forudbetaling drøftet.
RAMS vil gerne ud at fortælle om projektet "Engle og
dæmoner".
14 - Ribe Stift, udskrivningsprocent, rentesatser for
2021
Til PUs orientering.
Ribe Stift meddeler (brev af 20.02.2020) at for 2021
er stiftsbidraget for Tønder PUK kr. 287.483,-. Dette
med en udskrivningsprocent på 0,55%.
Desuden meddeles det, at rentesatser, for 2021,
er: indlån 1%, udlån 2%.
Sager:
Budget 2021 - Tønder provsti - Udskrivningsprocent,
rentesatser (2020 - 7034)
Bilag:
Ribe Stift - udskrivningsprocent+ramme samt ind-og
udlånsrentesatser for 2021
PU orienteret.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519