Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 20. maj 2020

 
PU-møde 20. maj 2020 - d. 20-05-2020 kl. 13:00 til 16:00
Deltagere: Tønder Provstiudvalg, Tønder Provsti
Mødet er ikke offentligt.
Afbud: Wivi Hansen.
Ikke tilstede ved beslutning på pkt. 4: Christina Rygaard Kristiansen.
Ikke tilstede ved beslutning på pkt. 12: Anne Marie Nielsen.
Ikke tilstede ved beslutning på pkt. 13: Haakon Friedrichsen.
Ikke tilstede ved beslutning på pkt. 20: Erling Bjerrum-Petersen.
1 - PU-forvaltning under Coronakrisen
Aftale med PU (mail af 20.03.2020) vedr. forvaltning
under Coronakrisen, herunder præcisering vedr.
adm. behandlinger.
Sager:
Corona - PU Tønder - Forvaltning - 2020 (2020 -
10311)
Bilag:
Til PU, opdatering PU-forvaltning.
Godkendt.
2 - Undladelse af opskrivning drift, foreløbig
rammeudmelding
Afgørelse vedr. foreløbig undladelse af opskrivning
på drift i den foreløbige rammeudmelding, samt
varsel om mulighed for ingen tilskrivning i den
endelige rammeudmelding (mail af 21.04.2020).
Desuden vedlagt forespørgsel incl. talmateriale til PU
(mail af 15.04.2020), samt meddelelse til MR (mail af
21.04.2020).
Sagen er behandlet pr. e-mail med PUs medlemmer.
PUs svarmails er journaliseret under sagen.
Sager:
Budget - Foreløbig ramme - 2021 - Ingen opskrivning
- PU (2020 - 12295)
Budget - Foreløbig ramme - 2021 - Ingen opskrivning
- PU (2020 - 12295)
Budget - Foreløbig ramme - 2021 - Ingen opskrivning.
- PU (2020 - 12295)
Bilag:
Til PU, opsummering, undladelse af opskrivning drift,
foreløbig rammeudmelding, Til MR, vedr.
rammeudmelding og opskrivning, Til PU, vedr.
foreløbig rammeudmelding budget 2021
Godkendt.
3 - Kvartalsrapport PUK, 1. kvt. 2020
Ikke ganske retvisende, da opkrævning på RAMS
først ankom til 2. kvt. Det udligner sig hen over året.
Desuden udlæg på kr. 22.715,-- under adm. &
fællesudgifter til præsternes studietur. Pengene
kommer således retur til PUK.
De ca. 2.000,- på civilregistrering skyldes, at provstiet
modtog en regning for afholdelse af
opdateringskursus for kirkebogs-registranter. Det er
en tendens, at flere og flere fællesudgifter bliver
sendt af sted til provstierne. Fx konsulenthonorarer
og møder/kurser iværksat af stiftet/KM/Folkekirkens
IT. Dette er måske noget, der bør budgetteres
fremover.
Men ellers hober PUK penge op, eftersom der p.t.
ikke er indkommet anmodninger om udbetalinger til
HR-konsulent eller fejringen af Genforeningen
(sidstnævnte kommer næppe, Coruna-situationen
taget i betragtning), ligesom Corona har medført et
fald i udgifter relateret til møder for provsti, PU og
provst.
At vi står lavt i frie midler giver ingen bekymring. Det
er reguleret med tilførelse af midler i ligningen for
2020.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2020 (2020
- 13624)
Bilag:
Kvartalsrapport PUK, 1. kvt. 2020
Kvartalsrapporten for PUK, 1. kvt. 2020 godkendes.

4 - Møgeltønder præstegaard, Licitation og
økonomioversigt
Møgeltønder MR har (mail af 20.04.2020) indsendt
licitations- og økonomioversigt på renoveringen af
Møgeltønder præstegård.
Sagen er behandlet ved drøftelse på e-mail med PUs
medlemmer.
PUs afgørelse er sendt til Møgeltønder
PUs svarmails er journaliseret under sagen. 02.05.2020 er indkommet svar fra
Møgeltønder MR på afgørelsen. Det er sidst i sagens
bilag.
Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Bilag:
VS Møgeltønder Præstegaard - Licitation og
økonomioversigt, 2020.04.20 - Økonomioversigt -
Renovering af Præstegaard i Mglt, 2020.04.20 -
Resultat licitation, Aktdokument, Sv PUbehandling,
adm., godkendelse endeligt budget, præstegård
renovation, maj 2020 (STPR F2 891796)

Godkendt. PU beder om at blive informeret, så snart
at spørgsmålet vedr. nyt køkken er afklaret.
5 - PU-møde 16. april 2020, ref
Underskrivelse af referat fra PU-møde 16.04.2020
med aflevering af årsregnskabet for PUK 2019.
Sager:
PU-møde 20. maj 2020 Tønder provsti (2020 - 12763)
Bilag:
PU-møde 16. april 2020, ref
Referatet underskrevet. PU-mødet blev sat adm. op
for at sikre rettidig aflevering.
6 - Opsamling Corona
Opsamling vedr. provstisamråd,
kommisorier kirkegårde & turisttryk, e.a.
Sager:
Sag hørende til mødet: PU-Møde 20.maj 2020
Provstisamrådet i 2020 aflyses endeligt.
Kommissorier for kirkegårds- og turistudvalg
gennemgået. Kommissorierne blev godkendt. Der
udarbejdes en tidsplan.
7 - PUK budget 2021
PUs ønsker & overvejelser m.h.t. budget 2021 for
PUK.
Sager:
Budget 2021 - PUK - Tønder provsti (2020 - 14565)
Bilag:
Aktdokument
Blev drøftet. PU ønsker at overføre kr. 50.000,- til
brug for et Genforeningsarr. til 2021. PU ønsker at
bibeholde kr. 100.000,- til HR-konsulent i 2021.
8 - Forudbetaling, regninger, genoptagelse
Genoptagelse af sag vedr. forudbetaling på årlige
regninger.
Vedlagt skrivelser fra PU-formanden (mail af
06.03.2020), samt ref. af tidligere PU-behandlinger
(07.11.2019; 15.01.2020).
Sager:
Forudbetaling - Kirkegård - Regninger -
Genbehandling (2020 - 8582)
Forudbetaling - Kirkegård - Regninger -
Genbehandling (2020 - 8582)
Gravstedsopkrævning - Legat - Forud (2019 - 30488)
Gravstedsopkrævning - Legat - Forud (2019 - 30488)
Bilag:
Til MR, udsættelse, forudbetaling, Provstiudvalg ang.
Forudbetaling nr 2., Delreferat fra møde PU-møde
15. januar 2020, Delreferat fra møde PU-møde 7.
november 2019
 PU er blevet gjort opmærksom på både juridiske og
praktiske problemer m.h.t. PUs beslutning om at
indføre forudbetaling for betalingsaftaler for
kirkegårdene. PU tilbagekalder sine beslutninger
(07.11.2019 og 15.01.2020) vedr. forudbetalinger.
Menighedsrådene er fri til selv at bestemme i sagen.
Det vil være dog være hensigtsmæssigt, at
regningerne udsendes senest 1. november.
9 - Brede MR, finansiering dige
Udsat fra PU-mødet 4. marts 2020.
Finansiering bør afklares.
Tekniske udfordringer gør, at ikke alle relevante bilag
er medtaget. De vil være til rådighed i hardcopy på
mødet.
Sager:
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Bilag:
Aktdokument, Delreferat fra møde PU-møde 4.
marts 2020, Fra Brede MR, kirkegårdsdige, brev
12.02.2020
PU ønsker at afvente resultatet af udbuddet på
arbejdet. Når dette foreligger vil PU genoptager
behandlingen af sagen.
10 - Udviklingsplan, Skærbæk kirkegård
Skærbæk MR har (mail af 16.04.2020) indsendt
udviklingsplan for Skærbæk kirkegård. Planen
er 21.04.2020 sendt til kirkegårdskonsulenten til
udtalelse. Udtalelsen er efterfølgende (mail af
29.04.2020) fremkommet.
Bilag med udviklingsplanen er fremsendt til PU i
separat mail af 11.05.2020.
Sager:
Kirkegårde - Skærbæk MR - Ny plan - 2019 (2019 -
4670)
Kirkegårde - Skærbæk MR - Ny plan - 2019 (2019 -
4670)
Bilag:
Skærbæk kirke, Skærbæk udtal 20 - Udviklingsplan
PU har nøje taget kirkegårdskonsulens udtalelse om
planen i betragtning. Udviklingsplanen kan ikke
godkendes.
11 - Danske Sømands- og Udlandskirker,
henvendelse
Danske Sømands- og Udlandskirker har (mail af
27.02.2020) henvendt sig til PU om økonomisk
støtte.
Sager:
Henvendelse - Budget - Sømandskirker (2020 - 8696)
Bilag:
Opfordring til provstiudvalget
PU finder, at det er op til det enkelte MR.
12 - Ballum MR, Ansøgning, 5%midler, ekstra
revision
Til efterretning.
Ballum MR ansøger (mail af 26.03.2020) om
5%midler på kr. 36.375,- til dækning af regning for
ekstraordinært revision. Dette er adm. bevilget (mail
af 27.03.2020).
Sager:
Ansøgning - Ballum MR - 5%midler - Regning
ekstraordinær revision (2020 - 10929)
Ansøgning - Ballum MR - 5%midler - Regning
ekstraordinær revision (2020 - 10929)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om dækning af 5% puljen
til ekstra revision af legatmidler m.m., PWC, bilag
Taget til efterretning og godkendt af PU.

13 - Hostrup MR, ansøgning, 5%midler, reparation
afløb
Til efterretning.
Hostrup MR ansøger (mail af 17.03.2020)
om 5%midler på kr. til uforudset udgift på kr.
20.792,88. Dette til reparation af afløb på Hostrup
præstegårds gårdsplads.

Dette er (mail af 23.03.2020) adm. bevilget.
Sager:
Ansøgning - Hostrup MR - 5%midler - Afløb (2020 -
9813)
Ansøgning - Hostrup MR - 5%midler - Afløb (2020 -
9813)
Ansøgning - Hostrup MR - 5%midler - Afløb (2020 -
9813)
Bilag:
Til Tønder provsti ang regning., CCF17032020, SV
Hostrup, frie midler til rådighed, Aktdokument

Taget til efterretning og godkendt af PU.
14 - Rømø MR, ansøgning, 5%midler, oprensning
grøfter
Til efterretning.
Rømø MR ansøger (mail af 12.03.2020) om 5%midler
på kr. til uforudset udgift på kr. 35.781,25. Dette til
oprensning af grøfter omkring Rømø kirke og
præstegård.
Dette er (mail af 23.03.2020) adm. bevilget.
Sager:
Ansøgning - Rømø MR - 5%midler - Grøfter (2020 -
9801)
Ansøgning - Rømø MR - 5%midler - Grøfter (2020 -
9801)
Bilag:
ME PU ansøgning oprensning af grøfter, ME
Oprensning grøfter 2020 TK belægning - 04.03.2020,
Aktdokument
Taget til efterretning og godkendt af PU.
15 - Visby MR, Ansøgning, midler til
reparationskalkning
Til efterretning.
Visby MR ansøger (mail af 27.04.2020)
om tillægsbevilling på kr. 200.000,- til indre kalkning
af Visby kirke. Forøgelsen skyldes opfyldelse af
betingelser fra Ribe Stift for at arbejdet kan
godkendes.
Det ansøgte er adm. bevilget (mail af 30.04.2020).
Taget til efterretning og godkendt af PU.
16 - Visby MR, ansøgning, overførsel af midler 2019-
2020
Til efterretning.
Visby MR ansøger (brev af 27.02.2020) om tilladelse
til at overføre kr. 8457,- fra uforbrugte anlægsmidler
i regnskabet 2019 til 2020. Dette til brug for
fugearbejde.
Dette er (mail af 28.02.2020) adm. bevilget.
Sager:
Ansøgning - Visby MR - Overførsel af midler - 2019-
2020 (2020 - 7633)
Ansøgning - Visby MR - Overførsel af midler - 2019-
2020 (2020 - 7633)
Bilag:
Overførsel af midler fra 2019
Taget til efterretning og godkendt af PU.
17 - Løgumkloster MR, ansøgning overførsel midler
2019 til 2020
Til efterretning.
Løgumkloster MR ansøger (brev af 06.03.2020)
om tilladelse til at overføre kr. 55.224,-
fra uforbrugte anlægsmidler i regnskabet 2019 til
2020. Dette til brug for bl.a. visionsarbejde i
Løgumkloster MR.
Dette er (mail af 16.04.2020) adm. bevilget.
Sager:
Ansøgning - Løgumkloster MR - Overførsel midler
2019-2020 (2020 - 8406)
Ansøgning - Løgumkloster MR - Overførsel midler
2019-2020 (2020 - 8406)
Bilag:
Brev til provstiudvalget 6. 3. 2020, Aktdokument
Taget til efterretning og godkendt af PU.

18 - Døstrup MR, ansøgning, overførsel frie midler,
automatisk klokkeringning
Til efterretning.
Døstrup MR ansøger (brev af 28.02.2020)
om tilladelse til at overføre ca. kr. 130.000,-
fra overskud på frie midler i regnskabet 2019 til

anlæg 2020. Dette til brug for etablering af
automatisk klokkeringning.
Dette er (mail af 24.03.2020) adm. bevilget.
Sager:
Byggesag - Døstrup MR - Automatisk klokkeringning -
Bevilling - Godkendelse (2020 - 8014)
Byggesag - Døstrup MR - Automatisk klokkeringning -
Bevilling - Godkendelse (2020 - 8014)
Byggesag - Døstrup MR - Automatisk klokkeringning -
Bevilling - Godkendelse (2020 - 8014)
Bilag:
Til PU, Årsregnskab 2019 Døstrup Sogns
Menighedsråd (1), Tilbud T0122-EL Thomo, Tilbud
T0122 Thomo, Tilbud Thubalka, Aktdokument

Taget til efterretning og godkendt af PU.
19 - Døstrup MR, tilladelse etablering automatisk
klokkeanlæg
Til efterretning.
I forbindelse med etablering af automatisk
ringeanlæg i Døstrup kirke, har Thubalka (mail af
29.04.2020), på Døstrup MRs
foranledning fremsendt dokumentation for, at der
ikke bliver tale om indgreb i Døstrup kirkes
konstruktion, klokkeværk m.v. Da PU før har
behandlet økonomien i projektet (24.03.2020), er
projektet adm. godkendt (mail af 30.04.2020).
Sager:
Byggesag - Døstrup MR - Automatisk klokkeringning -
Bevilling - Godkendelse (2020 - 8014)
Byggesag - Døstrup MR - Automatisk klokkeringning -
Bevilling - Godkendelse (2020 - 8014)
Bilag:
Aktdokument, Aktdokument
Taget til efterretning og godkendt af PU.
20 - Fra Abild MR, Tillæg til kirkegårdsvedtægt,
skærver 2020
Til efterretning.
Abild MR anmoder (mail af 22.03.2020) om
godkendelse af ændring af kirkegårdsvedtægten for
Abild kirkegård. Der ønskes mulighed for at undlade
brug af granitskærver ved nyanlæg eller ændringer
af gravsteder.
Dette er adm. behandlet (mail af 23.03.2020) med en
principiel godkendelse.
Taget til efterretning og godkendt af PU.
21 - Nørre Løgum MR, syn 2019
Til efterretning.
Nørre Løgum MR har (mail af 03.03.2020)
indsendt udskrift af synsprotokol for 2019 af Nørre
Løgum kirke, kirkegård og præstegård.
Udskriften af synsprotokollen er adm. behandlet
26.03.2020 med meddelelse til Nørre Løgum MR om
godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Sager:
Syn - Nørre Løgum - 2019 (2020 - 1002)
Syn - Nørre Løgum - 2019 (2020 - 1002)
Bilag:
SYN 2019 til TP 270220, Aktdokument
Taget til efterretning og godkendt af PU.
22 - Eventuelt
Sager:
PU-møde 20. maj 2020 Tønder provsti (2020 - 12763)
Bilag:
Aktdokument
PU vil evaluere provstiets ordning med HRkonsulent.
Orientering om omkontering i 7-sognspastoratet.
23 - Aflysning konsulentrunden
Orientering.
Ribe Stift oplyser (brev af 16.04.2020) at
konsulentrunden i foråret 2020 er aflyst.
Det er 11.05.2020 meddelt at næste konsulentrunde
bliver 21.-23.10 2020 (incl).
PU orienteret.
24 - Møgeltønder MR, genaflevering af regnskabet
03.04.2020 for 2018
Til orientering.
Regnskabsføreren for Møgeltønder MR har
genafleveret årsregnskab for Møgeltønder
kirkekasse 2018. Dette skyldes tekniske problemer i
regnskabssystemet, som umuliggjorde en
færdiggørelse af årsregnskabet 2019. Provstiet
har påset, at det genafleverede regnskab stemmer
nøje overens med det tidligere afleverede og
offentliggjorte regnskab. Dette er meddelt
Møgeltønder MR.
Sager:
Møgeltønder - Årsregnskab 2018 - Genaflevering -
Teknisk (2020 - 13038)
Møgeltønder - Årsregnskab 2018 - Genaflevering -
Teknisk (2020 - 13038)
PU orienteret.
25 - Lukning af provstiudvalg.dk
Orientering.
Folkekirkens IT meddeler (mail af 24.04.2020), at
provstiudvalg.dk lukkes.
Sager:
Lukning - IT - 2020 (2020 - 13096)
Bilag:
Lukning af provstiudvalg.dk
PU orienteret.
26 - Rømø MR, Stråtag Rømø præstegård, udførelse
Til orientering.
Rømø MR meddeler (mail af 27.04.2020) at
licitationen på arbejdet med Rømø præstegårds tag
nu er afgjort.
Rømø MR har prioriteret at få arbejdet igangsat så
hurtigt som muligt
PU orienteret.
27 - Kode på telefon/tablet, Kirkenet-mail
Orientering.
Folkekirkens IT meddeler (mail af 27.04,2020) er der
pr. 1, maj 2020 skal anvendes 6-cifret kode ved brug
af Kirkenet-mail fra telefon/tablet.
Sager:
IT-kontoret - Diverse - 2020 - Tønder provsti (2020 -
5965)
Bilag:
Brug af sekscifret kode på telefontablet, når du læser
Kirkenet-mail, image004
PU orienteret.
28 - Tønder MR, orientering, kommende
5%ansøgning, Kirkepladsen 9
Orientering.
Tønder MR meddeler (mail af 11.03.2020), at der
måske senere indsendes ansøgning om 5%midler
i.f.m. uventet reparation af Kirkepladsen 5. Beløbets
størrelse er ukendt.
Sager:
Orientering - Tønder MR - Kirkepladsen 9 - 5%midler
(2020 - 9868)
Bilag:
Orientering
PU orienteret.
29 - Fra Sydbank, Ny negativ rente, april 2020
Orientering.
Sydbank meddeler (brev 21.04.2020), at den
negative rente ændres til 0,60%. Samtidig udgår
friholdelseskontoen. Merudgiften anslås, meget løst,
til 3.000 - 5.000,- årligt, samlet for PUK og
5%kontoen.
PU orienteret.
30 - Aflevering årsregnskabet 2019, MR
Orientering.
Brøns og Vodder (nu Brøns-Vodder) har 11.05.2020
endnu ikke afleveret årsregnskabet for 2019.
Problemet er primært af teknisk art. Provstiet er i
dialog med MR, regnskabsfører, KM samt
provstirevision om løsninger og forholdsregler.
Sager:
Årsregnskab 2019 - MR - Rykkere (2020 - 14135)
Bilag:
SV Til Brøns-Vodder MR, vedr. aflevering
årsregnskabet 2019
PU orienteret.
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519