Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 15. september 2020

 
PU-møde, Tønder Provsti, 15. september 2020 - d. 15-09-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Afbud fra Renate Osterholz.
Erling Bjerrum-Petersen ikke tilstede under afgørelsen af pkt. 5.
Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede under afgørelsen af pkt. 8.
Bjarne Pedersen ikke tilstede under afgørelsen af pkt. 16.
1 - Vedtægt, Feriefondspulje i Tønder provsti
Vedtægt for Feriefondspulje i Tønder Provsti. Til
vedtagelse under forudsætning af vedtagelse af MR
på budgetsamrådet 9. september 2020.
Desuden udkast til underskrivningsside for MR i.f.m.
udsendelse af samme til MR.
Sager:
Feriefondspulje - Tønder Provsti - 2020 (2020 -
25094)
Bilag:
Vedtægt for Feriefondspulje i Tønder provsti - Kopi
Vedtægten for Feriefondspuljen i Tønder provsti er
godkendt.
2 - Brede MR, valgt tilbud, reno kirkegårdsdige
Brede MR har (mail af 30.08.2020) indsendt
oplysninger om valgt tilbud i.f.m. renoveringen af
kirkegårdsdiget omkring Brede kirkegård.
I alt kr. 318.275,-. Det fremgår ikke, hvorvidt sum er
incl. moms.
Sager:
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Byggesag - Brede MR - Stendiger (2018 - 35978)
Bilag:
Licitations_resultatliste_Brede_Kirke_-
_Istandsættelse_af_stendiger_mod_nord_og_øst.PN
G[1], Tilbud
Brede MR erindres om, at sikre sig at tilbuddene
overholder licitationsudbuddet. Desuden bedes
Brede MR om at indsende et fuldstændigt, herunder
arkitekthonorar, budget (med valgte tilbud) for
renoveringen af Brede kirkegårdsdige. Budgettet bør
indeholde moms. PU vil herefter behandle sagen
igen.
3 - Bedsted MR, Ansøgning, renovering Bedsted
kirke
Bedsted MR har (mail af 27.08.2020) anmodet om en foreløbig tilkendegivelse om renovering af Bedsted
kirke.
Sager:
Byggesag - Bedsted MR - Bedsted kirke - Renovering
- 2020 (2020 - 24036)
Bilag:
20200306 - Bedsted Kirke - Overslag på
istandsættelse inkl. konservator, 2020 Ansøgning
vedr. kirkebænkeprojekt mm i Bedsted
PU vil tage initiativ til et møde med Bedsted MR for at drøfte det indsendte renoveringsprojekt.
4 - Fra Arrild MR, Overførsel af anlægsmidler til
indkøb af projektor
Arrild MR ansøger (mail af 26.08.2020) om
tilladelse til overførsel af uforbrugte anlægsmidler
(kr. 31.000.-) til brug for projektor.
Sager:
Overførsel - Anlægsmidler - Arrild MR - Projektor -
2020 (2020 - 23847)
Overførsel - Anlægsmidler - Arrild MR - Projektor -
2020 (2020 - 23847)
Bilag:
MR 80 Projektor til kirken ansøgning Provsti, MR 78
TILBUD Arrild Kirke - Mobil skærmløsning til kirken -
Quotation - 24475, Bilag projektor, MR 79 - Mobil
skærmløsning til kirken - TILBUD Skærbæk Radio
Arrild gives tilladelse til at overføre kr. 28.750,-
forbrugte anlægsmidler til brug for projektor.
PU har afgjort dette med følgende stemmer:
For: 5. Imod: 3. Hverken for eller i mod: 1.
5 - Fra Abild MR, ansøgning om midler til løvsuger
Abild MR ansøger (mail af 04.08.2020) om en ny
løvsuger (kr. 85.000,- excl. moms).
Sager:
Ansøgning - Abild MR - Ny løvsuger (2020 - 23727)
Bilag:
ansøgning om midler til løvsuger, Tilbud Hans Holm
løvsuger
Det ansøgte kan ikke bevilges.
6 - Toftlund-Tirslund MR, Ansøgning 5% traktor
Toftlund-Tirslund MR ansøger (mail af 29.08.2020)
om bevilling fra 5%midlerne til ny traktor grundet
nedbrud af den gamle. Der ansøges om kr. 178.125,-
(incl. moms). MR peger på, at de forventer et
overskud på driften i 2020 som kan medfinansiere
med kr. 75.000,-.
Bilag eftersendt (mail af 02.09.2020) med valgt
tilbud.
Sager:
Ansøgning - 5% - Toftlund-Tirslund - Truck (2020 -
24450)
Ansøgning - 5% - Toftlund-Tirslund - Truck (2020 -
24450)
Bilag:
Ansøgning, Toftlund Tirslund ansøgning 28.08.2020,
Ansøgning, Toftlund Kirkegaard (2)
Det ansøgte kan ikke bevilges.
7 - Fra Rømø MR, Ansøgning 5%, havetraktor 2020
Rømø MR ansøger (mail af 13.08.2020) om bevilling
fra 5%midlerne til ny havetraktor grundet nedbrud
af den gamle. Der ansøges om kr. 55.997,- (incl.
moms).
Sager:
Ansøgning - Rømø MR - 5% - Havetraktor - 2020
(2020 - 22918)
Bilag:
ME PU ansøgning indkøb af havetraktor, ME
Havetraktor tilbud Skærbæk Maskinf. 2020, ME
Havetraktor Tilbud 2364 Beck - Ballum
Det ansøgte kan ikke bevilges.
8 - Møgeltønder MR, Flytning af midler fra drift til
anlæg, budget 2020
Møgeltønder ansøger (mail af 05.09.2020) om
overførsel af midler fra drift til anlæg på budget
2020.
I ansøgningen er der også oplistet overførsler fra
uforbrugte anlægsmidler.
Sager:
Anmodning - Møgeltønder MR - Overførsel drift til
anlæg - 2020 (2020 - 25647)
Bilag:
Flytning af midler fra drift til anlæg i Møgeltønder
Den ansøgte overførsel fra drift til anlæg kan
ikke bevilges. Den ansøgte overførsel fra anlæg
afvises.
9 - Visby lynafleder 5%lån, adm. samt dok fra
byggesagsmodul: Provstiudvalgsmøde - sagsnr.
2020 - 22456
Til efterretning.
Visby MR anmoder (11.08.2020 gennem
byggesagsmodulet på DAP) om 5% lån på kr.
183.000,- til udlæg i forsikringssag vedr. udskiftning
af lynafleder på Visby kirke. Dette i.f.m.
lynnedslaget.
Der er adm. bevilget (mail af 24.08.2020) kr.
229.500,- (incl. moms) da det ansøgte beløb var excl.
moms.
Da sagen er en hastende bygge- og forsikringssag,
der kræver stiftets godkendelse, er den allerede
videresendt til Ribe Stift for videre foranstaltning.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Visby kirke - Visby Sogns
Menighedsråd - Kirkebygning - Lynafleder - 5%lån
(2020 - 22456)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag
fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra
selvbetjening
Det ansøgte 5%lån på kr. 229.500,- er bevilget.
10 - Højer MR, allonge forpagtning 2020
Højer MR anmoder (mail af 31.08.2020) om
forhåndsgodkendelse af 2 allonger til
forpagtningskontrakter.
Sager:
Forpagtning - Højer MR - Allonge - 2020 (2020 -
24454)
Bilag:
Forpagtning, Allonge Inge Feddersen Lund 2020,
Allonge Morten Lund 2020
De to allonger forhåndsgodkendes. De skal
efterfølgende indsendes i underskrevet stand til PUs
endelige godkendelse.
11 - Ligningsbrev, budget 2021, PUK
PU har modtaget ligningsbrev vedr. budget 2021.
Sager:
Budget 2021 - Ligningsbreve - Tønder provsti (2020 -
23689)
Bilag:
Ligningsbrev, budget 2021, PUK ver. 2.0
Ligningsbrevet godkendes.
12 - Ligningsbrev Tønder provsti, budget 2021,
Tønder kommune
Tønder kommune er (mail af 10.09.2020) meddelt
ligning for budget 2021. Her i at
kirkeskatteprocenten ønskes fastholdt på 1,16%.
Sager:
Budget 2021 - Ligningsbreve - Tønder provsti (2020 -
23689)
Bilag:
Til Tønder kommune, ligningsbrev Tønder provsti,
budget 2021, Ligning 2021 til Tønder kommune,
Tønder provsti
Ligningen for budget 2021 godkendes.
13 - Vejledende honorar til menighedsråd, udkast
september 2020
Sag genoptaget fra PU-mødet 04.03.2020, pkt. 10.
Revideret og opdateret vejledning til MR vedr.
honorarer.
Sager:
Honorarer - Menighedsråd - Tønder provsti - 2020
(2020 - 912)
Bilag:
Aktdokument, Vejledende honorar til menighedsråd,
master ret - Kopi
Fornyet vejledning til honorarer i MR for Tønder
provsti er vedtaget. Det gælder med virkning fra 1.
januar 2021.
14 - Lånepolitik
Drøftelse fortsat fra PU-mødet 11.06.2020.
Bilag med ønskede formuleringer.
Sager:
Lånepolitik - Drøftelse - 2020 (2020 - 17114)
Bilag:
Fortsat drøftelse vedr lånepolitik
Drøftet. Punktet genoptages på næste PU-møde.
15 - Orientering, status HR-ordning
Orienteringspunkt.
PU ønsker en orientering fra provsten om status på
provstiets HR-ordning.
Sager:
Orientering - HR-ordning - Status - 2020 (2020 - 25702)
Bilag:
Aktdokument
PU orienteret. Godt halvdelen af provstiets MR har
gjort brug af HR-ordningen.
16 - Tønder MR, Forespørgsel vedr. Kirkepladsen 9
Tønder MR beder (mail af 10.09.2020) om PUs
holdning til et evt. salg af Kirkepladsen 9, Tønder.
Sager:
Forespørgsel - Tønder MR - Salg - Kirkepladsen 9
(2020 - 25613)
Bilag:
Forespørgsel vedr. Kirkepladsen 9
PU ser med velvilje på, at Tønder MR undersøger
muligheder for både salg og fondsansøgning (i.f.m.
renovation) af Kirkepladsen 9.
17 - Eventuelt
Sager:
Sag hørende til mødet: PU-møde, Tønder Provsti, 15.
september 2020 (2020 - 23579)
Bilag:
Aktdokument
Daler henvendelse vedr. kirkegården.
Orienteringsmøde med nye MR i januar 2021
forberedes.
Arrild fredsskov.
Skast kirkegård.
Wivi Hansen ønsker d.d. at udtræde af
provstiudvalget.
18 - Møgeltønder MR, Præstegård Ekstra arbejde
Orienteringspunkt.
Møgeltønder orienterer (mail af 10.08.2020) om
ekstraarbejde på Møgeltønder præstegård på kr.
25.500,- (oplyst til at være incl. moms).
Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Bilag:
VS Møgeltønder Præstegård Ekstra arbejde
PU orienteret.
19 - Svarbrev, forvaltningstilsyn, kvartalsrapport 2.
kvt. 2020
Orienteringspunkt.
Svarbrev, kvartalsrapport PUK, 2. kvt. 2020.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2020 (2020
- 13624)
Bilag:
Aktdokument, Svarbrev, forvaltningstilsyn,
kvartalsrapport 2. kvt. 2020
PU orienteret.
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519