Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 15. januar 2020

 
PU-møde 15. januar 2020 - d. 15-01-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Afbud fra Anne Marie Nielsen.
Pkt. 2 og 5: Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved afgørelse.
Pkt. 6: Bjarne Friis Pedersen ikke tilstede ved afgørelse.
Pkt. 11: Haakon Friedrichsen ikke tilstede ved afgørelse.
1 - Brede MR, protokollat årsregnskabet 2018
Brede MR har indsendt (mail af
12.12.2019) redegørelse vedr. Brede MRs behandling
af protokollatet for årsregnskabet 2018.
Sager:
Revisionsprotokollat - Brede MR - Årsregnskab 2018
(2019 - 38137)
Bilag:
Intet emne
Årsregnskabet 2018 godkendes under forudsætning,
at Brede MR nøje følger op på revisors
bemærkninger.
2 - Møgeltønder MR, protokollat årsregnskab 2018
Møgeltønder MR har indsendt (mail af
11.12.2019) redegørelse i form af referat
fra Møgeltønder MRs behandling af protokollatet for
årsregnskabet 2018.
Sager:
Revisionsprotokollater - Møgeltønder MR -
Årsregnskab 2018 (2019 - 38121)
Bilag:
dagsorden november 2019
Årsregnskabet 2018 godkendes under forudsætning,
at Møgeltønder MR nøje følger op på revisors
bemærkninger.

3 - Ballum MR, ansøgning nyt 5% lån præstegård
Ballum MR har i mail (03.11.2019) fra kasseren i
Ballum MR anmodet om udsættelse af
tilbagebetaling af 5%lån til præstegården. Provstiet har (08.11.2019)

tilsendt Ballum MR mail med
information om, at 5%lån ikke kan forlænges.
Derimod kan der søges om et nyt. Provstiet har i
samme mail meddelt Ballum MR, hvordan man gør
dét. Kasseren for Ballum MR indsender i mail
(20.11.2019) en mangelfuld ansøgning på kr.
415.498,-. Ballum MR bliver i mail (25.11.2019)
oplyst om manglerne i ansøgningen. Efter en del
yderligere mailkorrespondence blev der 27.11.2019
udbetalt Ballum MR kr. 415.498,- i 5%lån, adm.
bevilget efter mundtlig aftale med PU.
Efterfølgende har Ballum MR, tilbagebetalt det
resterende af lånet til præstegården. Det tildelte
likviditetslån på kr. 90.000,- (udbetalt 12.12.2018) er
også tilbagebetalt.
Sager:
Ballum MR - 5%lån - Fornyelse (2019 - 34936)
Ballum MR - 5%lån - Fornyelse (2019 - 34936)
Bilag:
5% lån

PU godkender 5%lån til Ballum MR på kr. 415.498,-.
Lånet skal tilbagebetales senest 27.11.2020.
4 - Ekstraordinær revision, Ballum årsregnskab 2018
PwC har 12.12.2019 fremsendt udtalelse vedr.
resultatet af ekstraordinær revision af Ballum
kirkekasse, årsregnskabet 2018.
Sager:
Revision - PwC - Ballum MR - Ekstraordinær (2019 -
35195)
 
Revisionens udtalelse vedr. Ballum kirkekasse blev
drøftet.
PU ønsker alle regnskaber for legater tilhørende
Ballum MR undersøgt af revisionen. Dette til og med
2019.

5 - Møgeltønder MR, Ombygning og renovering,
Møgeltønder præstegaard, tegninger,
budgetoverslag, finansieringsplan, januar 2020
Møgeltønder MR har (08.01.2020) indsendt fornyet
plan for renovering af Møgeltønder præstegård.
Sagen er tidligere behandlet på PU-mødet
22.08.2019. Sagen er vedlagt
finansieringsplan, oprindeligt indsendt medio august
2019. Desuden vedlagt udtalelse fra sognepræsten.
Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)

Bilag:
Udtalelse af 11. december 2019 fra provst og
sognepræst Christina Rygaard Kristianse om
renovering af Møgeltønder pæstegård, 1.101E
Stueplan, 1.301E Facader nord og syd, 1.302E
Facader øst og vest, 2020.01.07 - Aktivitetsliste
ombygning 18-037-E, 2020.01.07 - Budgetoverslag -
Renovering af Præstegaard i Mglt.-E, finansiering af
reno

Planen for renoveringen af Møgeltønder præstegård
godkendes.
M.h.t. finansieringen, så ønskes mest muligt
finansieret af Møgeltønders indestående i Ribe Stift.
6 - Tønder MR, anke vedr. opkrævning af årlige
regninger vedr. plejeaftaler på Tønder Kirkegård
Tønder MR har (mail af 11.12.2019) indsendt anke
vedr. PUs beslutning om ændret
opkrævningstidspunkt for årlige regninger, vedtaget
på PU-mødet 07.11.2019.
Sager:
Gravstedsopkrævning - Legat - Forud (2019 - 30488)
Bilag:
Bilag 1 - Opkrævning af årlige regninger
 
PU fastholder overgang til forudbetaling på årlige
regninger med ny betalingsfrist 1. april. Reglen
træder i kraft i 2021.
7 - Efterbehandling fælles PU-møder
Provsten ønsker PUs holdning til, hvordan der kan
arbejdes fremadrettet med udbyttet af de to
fællesmøder med PU i Ribe Stift.
 
Blev drøftet. PU ser gerne et samarbejde mellem
provstiudvalgene i Ribe Stift.
8 - Rømø MR, ang. Rømø præstegårds stråtag
forsikring
Rømø MR har (i mail af 02.01.2020) indsendt
meddelelse om, at reparationen af stråtaget på
Rømø præstegård er blevet delvist godtaget af
forsikringen. Provsten anmoder PU om tilladelse til,
fremadrettet, at håndtere sagen adm., da det vil
lette håndteringen af fx kortfristede lån
fra 5%midlerne en del. Beløbsrammen er ca. kr.
800.000,-.
Sager:
Byggesag - Rømø MR - Rømø præstegård - 5% -
Skotrender - Stråtag - Forsikring (2019 - 29661)
Bilag:
Rømø Præstegårds stråtag, ME Præstegård stråtag
190551 - Forsikringsafgørelse
 
PU giver provsten beføjelse til at håndtere sagen
administrativt.
9 - Døstrup MR, midler, ansøgning overlap løn
graverskifte
Døstrup MR har (i mail 07.01.2020) indsendt
ansøgning om midler til ekstraordinær ansættelse af
graver eller gravermedhjælp i.f.m. ansættelse af ny
graver. Beløbet er, så vel som muligt, opgjort i
ansøgningen.
Sager:
Graver - Overlap - Døstrup MR - 2020 (2020 - 917)
Bilag:
graver el. medhjælper
Døstrup MR gives tilladelse til ekstraordinær
ansættelse af graver i max to måneder. Hvis Døstrup
MR ikke kan afholde udgiften inden for
driftsbudgettet kan Døstrup MR søge 5%midler.
10 - Fornyet vejledning, honorar til menighedsråd
Første behandling af udkast til fornyet
vejledning vedr. honorarsatser i menighedsrådene.
Sager:
Honorarer - Menighedsråd - Tønder provsti - 2020
(2020 - 912)
Bilag:
Vejledende honorar til menighedsråd, master ret
Drøftet. Drøftelsen genoptages på PU-mødet marts
2020.
11 - Hostrup MR, synsprotokoller 2019
Hostrup MR har (mail af 07.12.2019) indsendt
synsprotokoller for Hostrup kirke, kirkegård,
præstegård samt Æ' Kirkkro.
Sager:
Syn - Hostrup MR - 2019 (2019 - 38148)
Bilag:
Synsudskrift for Hostrup kirke, kirkegård og Æ
Kirkkro - den 4. december 2019
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.

12 - Arrild MR, Forpagtningskontrakt Arrild MRTorben
Højland Brodersen 2019, ret
Til efterretning.
Forpagtningskontrakt mellem Arrild MR - Torben
Højland Brodersen. Er adm. behandlet med
godkendelse 11.12.2019. Vedlagt er anbefaling fra
SEGES. Forpagtningskontrakten medtages på mødet.

Sager:
Forpagtningskontrakter - Arrild MR - 2019 (2019 -
38510)
Forpagtningskontrakter - Arrild MR - 2019 (2019 -
38510)
Bilag:
Forpagtning Arrild, SEGES anbefaling 2019,
Aktdokument

Forpagtningskontrakten er godkendt.
13 - Udtrædelse af PU
Christian Svendsen har meddelt endelig udtræden af
PU.
Danny Jensen indtræder som fast medlem.
14 - Eventuelt Brøns-Vodder udtræder af Fælles Regnskab.
Nørre Løgum ønsker et møde med PU. Haakon og
Erling tager kontakt til Nørre Løgum MR.
Biskoppen kommer på besøg på PU-mødet 6. maj
2020.
Niels takker for opmærksomhed på 75 års dagen.
15 - Svar fra provstrevisionen, Forespørgsel,
5%midler, møde med Tønder PU
Orientering.
Provstirevisionen har sagt ja til at komme på besøg
på PU-mødet 6. februar 2020 kl. 14.00
Desuden svar vedr. regnskabsteknisk praksis i.f.m.
budgettering af 5%midler.
Sager:
Møde - Provstirevision - Tønder PU - 2020 (2019 -
38276)
Bilag:
Re Forespørgsel, 5%midler, møde med Tønder PU
Orienteret.
16 - Sydbank, negative renter
Orientering.
Sydbank meddeler i brev af december 2019, at de
indfører negative renter for provstiets konti.
Sager:
Meddelelse - Sydbank - Negativ rente (2019 - 38702)
Bilag:
Sydbank, negative renter
Orienteret.
17 - Fra Ribe Stift, godkendt kvartalsrapport 3. kvt.
2019
Orientering.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2019 (2019
- 14441)
Bilag:
Svarbrev, PUK 3. kvt. 2019
Orienteret.
18 - Fra PwC, Beholdningseftersyn for 2019
Orientering.
Provstirevisionen oplyser (mail af 03.01.2020) at de
har udført beholdningseftersyn 2019 for samtlige
kirkekasser i Tønder provsti.
Sager:
Beholdningseftersyn - Tønder provsti - 2019 (2020 -
493)
Bilag:
Beholdningseftersyn for 2019
Orienteret.
19 - Mjolden MR, formandsskifte
Orientering.
Mjolden MR oplyser (mail af 19.12.2019), at ny
formand er Lau Nørgaard. Ny næstformand er
Kresten Kragh-Schmidt.
Sager:
Menighedsrådsvalg - Mjolden MR - ændring i
sammensætning - 2016-2020 (2019 - 39666)
Bilag:
Formand`s skifte
Orienteret.
20 - Folkekirkens IT, Aftale dataudstyr m.v.
december 2019, Tønder provsti
Orientering.
Provstiet har (17.12.2019) underskrevet ny aftale
med Folkekirkens IT vedr. levering og drift af itudstyr,
licenser m.v.
Sager:
Aftale - Folkekirkens IT - 2019 - Tønder provsti (2019
- 39200)
Bilag:
Aftale til underskrift
Orienteret.
   
   
   
   

 

 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519