Direkte til indholdet
Gå til forsiden

10. marts 2021

 

PU-referat 10. marts 2021

PU-møde Tønder 10. marts 2021 - d. 10-03-2021 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provstiudvalg
Hans Lorentzen ikke tilstede ved beslutning på pkt. 1.
Anne Marie Nielsen og Helene Hansen ikke tilstede ved beslutning på pkt. 4.
Bjarne Friis Hansen ikke tilstede ved beslutning på pkt. 5.
Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved beslutning på pkt. 5.
1 - Agerskov MR, renovering kirkegårdsdige
Agerskov MR har (mail 05.02.2021) indsendt valgt
tilbud for renovering af kirkegårdsdiget ved Agerskov
kirke.
Til anlægget er bevilget kr. 437.500,- på budget 2021.
Sagen skal efterfølgende gennem byggesagsmodulet
for den videre fremsendelse til Ribe Stift.
Sager:
Kirkegårdsdige - Agerskov MR - 2020 (2020 - 18266)
Kirkegårdsdige - Agerskov MR - 2020 (2020 - 18266)
Bilag:
VS Vedr de 3 tilbud på renovering af stendige i
Agerskov, Agerskov kirke beskriv og pris, Microsoft
Word - Agerskov kirke.docx, Renovering af kirkens
stendige, Agerskov Kirkegård mod sydøst, SV Til
Agerskov MR, Vedr de 3 tilbud på renovering af
stendige i Agerskov, februar 2021 (STPR F2 1270508)
Det valgte tilbud på kr. 361.875,- (incl.
moms) godkendes. Sagen videresendes til Ribe Stift
for videre foranstaltning.
2 - Hjerpsted MR, godkendelse af allonger
Hjerpsted MR har (09.02.2021) indsendt allonger til
underskrivelse samt udtalelse fra SEGES.
Forlængelsen af de eksisterende
forpagtningskontrakter er tidligere godkendt af PU
på mødet 04.11.2020.
Sager:
Forpagtningskontrakter - Hjerpsted MR - 2021 (2021
- 4426)
Bilag: Brev-Hjerpsted_tillæg
De tilsendte allonger godkendes. De vil, i
underskrevet stand, blive fremsendt til Hjerpsted
MR.
3 - Visby MR, indvendig kalkning Visby kirke
Til efterretning.
Visby MR har (09.-11.02.2021) indsendt valgt tilbud
samt styrende budget for indvendig kalkning af Visby
kirke.
Sagen er adm. behandlet (11.02.2021) med
godkendelse af det valgte tilbud på kr. 173.937,-
(incl. moms).
Sagen er færdigbehandlet fra Ribe Stift.
Sager:
Byggesag - Visby kirke - Tønder Provsti - Indvendig
kalkning (2019 - 9378)
Byggesag - Visby kirke - Tønder Provsti - Indvendig
kalkning (2019 - 9378)
Byggesag - Visby kirke - Tønder Provsti - Indvendig
kalkning (2019 - 9378)
Bilag:
Tilbud murer indvendig kalkning., 20210209 - Visby
Kirke - indkomne priser og indstilling, Aktdokument,
SV PUbehandling, adm., godkendelse af valgt tilbud,
indre kalkning Visby kirke, februar 2021 (STPR F2
1275294), 20200205 - MU tilbud Soberra, 20210211 -
Visby Kirke - indkomne priser og indstilling_rev
Den adm. behandling tages til efterretning og
godkendelse.
4 - Brede pastorat, ansøgning tillægsbevilling,
kirkemusik-koordinator
Brede pastorat har (27.02.2021), gennem formanden
for Randerup MR, indsendt ansøgning om
tillægsbevilling på kr. 5.500,-.
Dette i.f.m. uventede øgede driftsudgifter grundet
pastoralsammenlægning.
Sager:
Ansøgning - 5%midler - Brede pastorat - Kirkemusikkoordinator
(2021 - 6680)
Ansøgning - 5%midler - Brede pastorat - Kirkemusikkoordinator
(2021 - 6680)
Bilag:
Ansøgning fra Brede Pastorat, Brev til
provstiudvalget, Vedr. Brede Pastorats ansøgning til
Kirkemusiker-kordinator
Der bevilges kr. 5.000,-/årligt til tillægsbevilling til
kirkemusik-koordination.
Summen udredes i 2021 af Brede kirkekasse. Brede
MR kan på budgetbidraget for 2022 ansøge om
driftsforøgelse på kr. 5000,- til tillægsbevillingen.
PU anbefaler, til pastoratets velfærd og fremme, at
der samarbejdes så bredt som muligt i hele Brede
pastorat.
5 - Tønder MR, 5%ansøgning, Kirkepladsen 9
Tønder MR ansøger (gennem byggesagsmodulet
22.02.2021) om 5%midler til reparation af murværk i
Kirkepladsen 9. Der søges om kr. 392.500,-.
Sagen skal desuden videresendes til Ribe Stift, da der
er tale om en fredet bygning.
Sager:
Tønder Provsti - Byggesag - Tønder Kristkirke -
Tønder Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger,
arealer og omgivelser - Kirkepladsen 9 (2021 - 5850)
Bilag:
Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag
fra selvbetjening
Tønder MR bevilges 5%midler på kr. 392.500,- til
uventet udgift til reparation af murværk
i Kirkepladsen 9. Sagen videresendes til Ribe Stift for
videre foranstaltning. Desuden gøres Tønder MR
opmærksom på, at sagen sideløbende skal indsendes
til Fredningsmyndighederne.
6 - Løgumkloster MR, Ansøgning overførsel af
ubrugt anlægsbevilling
Løgumkloster MR ansøger (mail af 02.02.2021) om
overførsel af ubrugt anlægsbevilling på
kirkegårdsmur til ramper. Der søges om at overføre
kr. 92.000,-.
Sager:
Ansøgning - Løgumkloster MR - Overførsel ubrugt
anlægsbevilling - 2020 (2021 - 6962)
Bilag:
Ansøgning - overførsel af anlægsbevilling
Der bevilges overførsel af kr. 92.000,- fra ubrugte
anlægsmidler til etablering af egetræsramper i
Løgumkloster kirke og kloster. Sagen skal indsendes
gennem byggesagsmodulet. Dette til endelig
godkendelse i PU, samt for fremsendelse til Ribe Stift
for videre foranstaltning. Desuden skal MR
fremsende sagen til Fredningsmyndighederne.
7 - Højst MR, ansøgning overførsel drift til anlæg,
regnskab 2020
Højst MR ansøger (mail af 23.02.2021) om overførsel
af kr. 50.000,- fra overskud på drift til anlæg (indkøb
af fejekost).
Der er ved dagsordenens dannelse ikke indkommet
yderligere bilag.
Sager:
Overførsel - Højst MR - Fejekost (2021 - 7038)
Bilag:
VS Pu møde 10-03-2021
Bilag på 2 tilbud efterfølgende indkommet.
Højst MR bevilges overførsel af kr. 47.500,- til indkøb
af maskine med fejekost.
Maskinen vil, såfremt en sådan etableres, senere
overgå til en fælles maskinpark i provstiet.
8 - Fra arbejdsgruppen, kirkegårde, Oplæg til
diskussion med PU, februar 2021
Arbejdsgruppen for den fremtidige kirkegårdsdrift i
Tønder Provsti ønsker en samtale med PU.
Arbejdsgruppen har (24.02.2021) indsendt et oplæg
med konkrete spørgsmål.
Arbejdsgruppen deltager, virtuelt, i mødet under
dette punkt.
Sager:
Arbejdsgruppe - Kirkegårde - Spørgsmål - PU -
Februar 2021 (2021 - 6646)
Bilag:
Oplæg til diskussion med PU
Punktet genoptages på næste PU-møde. Desuden vil
PU afholde et ekstraordinært PU-møde om sagen 22.
april 2021.
9 - Provstisamråd 2021
Samtale om indhold og afvikling.
Sager:
Provstisamråd - Tønder provsti - 2021 (2021 - 7033)
Bilag:
Aktdokument
 
Virtuelt provstisamråd vil blive afholdt 2. juni 2021.
10 - Høring vedr. EU-udbud af provstirevisionen
2021
Ribe Stift har (mail af 16.02.2021) fremsendt
høringsmateriale i.f.m. udbud af provstirevisionen.
Høringsfristen er 24.03.2021.
Sager:
Udbud - Provstirevision - 2021 - Tønder (2021 - 5848)
Bilag:
Aktdokument, Til alle provstiudvalg i Ribe Stift, Bilag
til høring af af pu - udbud 2021-2
PU har ingen kommentarer.
11 - Budgetproces
Vedlagt skabelon.
PU erindres om, at de i dataarkivet har adgang til
regnskaber og budgetter.
Sager:
Budgetproces fremadrettet -Tønder provsti (2020 -
36639)
Budgetproces fremadrettet -Tønder provsti (2020 -
36639)
Bilag:
Ligning eksempel, Ligning eksempel friemidler

PU har besluttet at det, til dagsorden rundsendte
materiale til brug ved budgetseminaret i august, er
det materiale, der bruges som grundlag for
budgetseminaret; med følgende to kolonner tilføjet:
Tallet, for samlede frie midler fratrukket likviditet
stillet til rådighed af provstiet, optræder som
selvstændigt tal i egen kolonne. Tallet for tildelt drift,
som det ser ud i den foreløbige rammeudmelding,
optræder i egen kolonne.
Der er et ønske om både vandrette og lodrette linjer
i det regneark, der udleveres til budgetseminaret.

Det er aftalt at tal fra kommunen rundsendes til PU,
når provstikontoret er tilbage fra sommerferie.

12 - Eventuelt
Sager:
PU-møde Tønder 10. marts 2021, dagsorden (2021 -
6090)
Bilag:
Aktdokument
Formanden orienterede om at
forpagtningskontrakterne fra Skast er bragt i orden.
13 - Visby MR, orientering budgetoverskridelse,
Indvendig kalkning/ styrende budget
Til orientering.
Visby MR meddeler (mail af 12.02.2020), at den
bevilgede ramme for den indvendige kalkning af
Visby kirke måske bliver overskredet.
Sager:
Orientering - Budgetoverskridelse - Visby MR -
Kalkning - Visby kirke (2021 - 5148)
Bilag:
Indvendig kalkning styrende budget
Orientering modtaget.
14 - Ribe Stift, udskrivningsprocent+ramme samt
ind-og udlånsrentesatser for 2022
Til orientering.
Ribe Stift har (mail af 15.02.2021) fremsendt
udskrivningsprocent samt rentesatser for 2022.
Rentesatser for stiftsmidlerne gældende i 2022:
Udlån = 2 %
Indlån = 1 %
Sager:
Budget 2022 - Tønder provsti - Udskrivningsprocent
og rentesatser (2021 - 6971)
Bilag:
Ribe Stift - udskrivningsprocent+ramme samt ind-og
udlånsrentesatser for 2022
Orientering modtaget.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519