Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 20. august 2020

 
PU-møde Tønder provsti 20. august 2020 - d. 20-08-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
1 - Højst MR, Anmodning, udbetaling, indestående i
Ribe Stift
Højst MR anmoder (mail 22.06.2020) om tilladelse
til udbetaling af indestående i Ribe Stift, kr.
502.569,64.
Sager:
Frigivelse - Højst MR - Midler i Ribe Stift - 2020 (2020
- 19192)
Bilag:
Anmodning om udbetaling af indestående i Ribe Stift
i forbindelse med stabiliseringsprojekt indvendig i
Højst kirke, Delreferat fra møde PU-møde 7. februar
2019, Byggeregnskab Højst Kirke - 20200604
Højst MR gives tilladelse til at hæve indestående
midler i Ribe Stift, kr. 502.569,64.
2 - Agerskov MR, ansøgning 5% midler, manglende
pension og feriepenge
Agerskov MR ansøger (mail af 07.07.2020) om
5%bevilling til dækning af efterbetaling af pension
og feriepenge. Efter genberegning af det ansøgte, er
ansøgte sum kr. 78.988,-
Yderligere bilag medtages på mødet.
Sager:
Ansøgning - Agerskov MR - 5%midler - Pension og
feriepenge (2020 - 18581)
Ansøgning - Agerskov MR - 5%midler - Pension og
feriepenge (2020 - 18581)
Bilag:
Aktdokument, Ansøgning, Scan
Agerskov MR bevilges kr. 78.988,- af 5%midlerne
til efterbetaling af pension.
3 - Møgeltønder, præstegård, køkken
Møgeltønder MR ansøger (15.06.2020) om
merbevilling på kr. 102.600,- til køkken i
Møgeltønder præstegård.
Der er (09.07.2020) adm. merbevilget kr. 102.600,- af
5%midlerne til Møgeltønder MR i.f.m. renoveringen
af præstegården i Møgeltønder.
Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Bilag:
Tilbud AUBO, køkken, Møgeltønder 2020,
Møgeltønder MR bevilges kr. 102.600,- til nyt køkken
i Møgeltønder præstegård. Summen bevilges af
5%midlerne.
4 - Møgeltønder MR, ændringer Møgeltønder
præstegård
Møgeltønder MR har (mail af 04.07.2020) indsendt
orienterende materiale vedr. ændring af
renoveringen af Møgeltønder præstegård.
Grundet udfordringer med bilag medtages de
underliggende tilbud i hardcopy på mødet til PUs
gennemsyn.
Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Bilag:
VS Møgeltønder Præstegård. Tilbudslister
PU tager orienteringen til efterretning.
5 - Fra Brede MR, ansøgning, 5%midler, manglende
pensionsindbetaling
Brede MR ansøger (brev af 02.06.2020) om 5%midler
til dækning af manglende pension. Der søges om kr.
111.331,-.
Sagen er, af hensyn til likviditet, adm. behandlet
(mail af 17.06.2020).
Brede MR bevilges kr. 111.131,- af 5%midlerne. Sum
korrigeret (mail af 17.06.2020) til retteligt 111.331,-.
Sager:
Ansøgning - Brede MR - 5%midler - Skyldig pension
(2020 - 18586)
Ansøgning - Brede MR - 5%midler - Skyldig pension

(2020 - 18586)
Ansøgning - Brede MR - 5%midler - Skyldig pension
(2020 - 18586)
Bilag:
Aktdokument, Brede, manglende
pensionsindbetaling, Aktdokument, Aktdokument
Brede bevilges kr. 111.331,- af 5%midlerne til
dækning af udestående pension og feriepenge.
6 - Hjerpsted MR, ansøgning om omfordeling af
anlægsmidler
Til efterretning.
Hjerpsted MR ansøger (mail af 26.06.2020) om
tilladelse til overførsel af uforbrugte anlægsmidler
på budget 2020. I alt kr. 27.002,-.
Dette er adm. behandlet (mail af 29.06.2020).
Hjerpsted MR gives tilladelse til overførsel på kr.
27.002,-.
Sager:
Overførsel - Anlægsmidler - Budget 2020 (2020 -
19808)
Overførsel - Anlægsmidler - Budget 2020 (2020 -
19808)
Bilag:
Fwd Hjerpsted, ansøgning om omfordeling af
bevilgede anlægsmidler fra budget 2020, Fwd
Hjerpsted, ansøgning om omfordeling af bevilgede
anlægsmidler fra budget 2020
 
Hjerpsted MR gives tilladelse til at overføre kr.
27.002,- i uforbrugte anlægsmidler. Dette til brug for
kalkning af glughuller.
7 - Rømø MR, 5%lån, 2. udbetaling, stråtag Rømø
præstegård 2020
Rømø anmoder (09.07.2020) modtaget om
overførsel af kr. 487.250,- (lån af 5%midlerne) i.f.m.
udskiftning af stråtaget på Rømø præstegård.
Sagen er beh. adm. (09.07.2020) med godkendelse
(jf. PUs beslutning 15.01.2020).
Sum forventes tilbagebetalt så snart
forsikringssummen er udbetalt.
Sager:
Byggesag - Rømø MR - Rømø præstegård - 5% -
Skotrender - Stråtag - Forsikring (2019 - 29661)
Byggesag - Rømø MR - Rømø præstegård - 5% -
Skotrender - Stråtag - Forsikring (2019 - 29661)
Bilag:
Aktdokument, Udlæg stråtag, Udlæg stråtag, Rømø
Der bevilges kr. 487.250,- af 5%midlerne som lån til
dækning af udlæg i.f.m. udskiftning af stråtaget på
Rømø præstegård.
8 - Kvartalsrapport PUK Tønder 2. kvt. 2020
Det lave forbrug er der især tre forklaringer på: 1)
Det lavere fysiske aktivitetsniveau grundet Corona.
2) Der er ikke indkommet regning fra HRsamarbejdet.
3) Der er endnu ikke indkøbt møbler til
provstens kontor.
Sager:
Kvartalsrapporter - Tønder Provsti - PUK - 2020 (2020
- 13624)
Bilag:
Kvartalsrapport PUK Tønder 2. kvt. 2020
Kvartalsrapporten godkendes.
9 - Randerup kirkegård, fældning træer
Til efterretning.
Provsten har (mail af 10.07.2020) adm.
behandlet anmodning fra Randerup MR om
tilladelse til fældning af træerne i kratværket nord
for Randerup kirke.
Der blev givet tilladelse til dette arbejde.
Sager:
Anmodning - Randerup MR - Kirkegård - Fældning
træer (2020 - 17167)
Bilag:
Aktdokument
Der gives tilladelse til fældning af træer nord for
Randerup kirke.
10 - Budgetsamrådet 9. september 2020
Dagsorden gennemgås.
Sager:
Budgetsamråd - Tønder provsti - 2020 (2020 - 22365)
Bilag:
Indbydelse budgetsamrådet 9. september 2020
Dagsorden gennemgået og vedtaget.
11 - Rejsby MR, Spørgsmål vedr. sikring gravsten
kirkegård
Rejsby MR anmoder (brev af 30.06.2020) PU om en
udtalelse vedr. sikring af gravsten på kirkegårde.
Desuden indeholder anmodningen en orientering
vedr. gravminder.
Sager:
Gravsten - Rejsby kirkegård - Sikring (2020 - 22391)
Bilag:
Punkt til dagsorden i Tønder provsti. august 2020
Udsat til næste PU-møde.
12 - PUbehandling, Abild MR, anke, graverhus
Opfølgning.
Sager:
Anke - Abild MR - Graverhus - Budget 2020 (2019 -
35325)
Bilag:
Delreferat fra møde PU-møde 4. marts 2020
PU beklager forsinkelsen. Abild MR vil snarest blive
kontaktet for et møde.
13 - Opfølgning august, arbejdsgruppe kirkegårde
Opfølgning.
Sager:
Arbejdsgruppe - Kirkegårde - Tønder provsti (2020 -
19180)
Bilag:
Aktdokument
Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet så
betids, at resultatet kan gennemgås på
budgetsamrådet 2021.
14 - Opfølgning august, arbejdsgruppe turisme
Opfølgning.
Sager:
Arbejdsgruppe - Turisme - Tønder Provsti (2020 -
19182)
Bilag:
Aktdokument
PU orienteret.
15 - Eventuelt
Sager:
PU-møde Tønder provsti 20. august 2020 (2020 -
22710)
Orientering om lynnedslag i Visby. Lynafleder.
16 - Udmelding af landskirkeskat og
udligningstilskud 2021 (KM F2.: 112985)
Til orientering.
Sager:
Budget 2021 - Landskirkeskat og udligningstilskud
(2020 - 22394)
Bilag:
Udmeldingsbrev af landskirkeskat og
udligningstilskud 2021
Orienteret.
17 - Svarbrev - Tønder provstiudvalg godkendt
kvartalsrapport pr. 31/3-2020
Til orientering. Kvartalsrapporten PUK 1. kvt.
godkendt.
Sager:
Provstiudvalgenes regnskaber - PUK - provstirevison
- 1. kvartal .2020 (2020 - 12991)
Bilag:
Svarbrev - Tønder provstiudvalg godkendt
kvartalsrapport pr. 313-2020
Orientering godkendt.
Emmerlev MR, Syn 2020
Emmerlev MR har (mail af 08.06.2020)
indsendt synsudskrifter for kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Emmerlev MR - 2020 (2020 - 17886)
Bilag:
Synrapport Emmerlev kirke
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Bedsted MR, syn 2020
Bedsted MR har (mail af 12.06.2020) indsendt
synsudskrifter for kirke, kirkegård og præstegård.
Sager:
Syn - Bedsted MR - Kirke, kirkegård, præstegård -
2020 (2020 - 17168)
Bilag:
Syn 2020 - Bedsted kirke og præstegård -
underskrevet udskrift
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Rejsby, Syn 2020
Rejsby MR har (mail af 10.06.2020) indsendt
synsudskrifter for kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Rejsby MR - 2020 (2020 - 18462)
Bilag:
Synsforretning Rejsby Kirke 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Skærbæk MR, syn 2020
Skærbæk MR har (brev af 15.06.2020) indsendt
synsudskrifter for kirke, kirkegård og præstegård.
Sager:
Syn - Skærbæk - 2020 (2020 - 17861)
Bilag:
Skærbæk synsudskrift 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Hjerpsted MR, syn 2020
Hjerpsted MR har (mail af 17.06.2020)
indsendt synsudskrifter for kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Hjerpsted MR - 2020 (2020 - 18603)
Bilag:
Doc - 17-06-2020 - 13.41
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Abild MR, syn 2020
Abild MR har (mail af 24.06.2020)
indsendt synsudskrifter for kirke, kirkegård og
præstegård.
Sager:
Syn - Abild MR - 2020 (2020 - 19641)
Bilag:
Abild Synsforretning 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Brede MR, syn 2020
Brede MR har (brev af juni 2020)
indsendt synsudskrifter for kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Brede MR- 2020 (2020 - 19766)
Bilag:
Brede syn 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Tønder MR, Indflytningssyn, Kirkepladsen 5, juni
2020
Synsudskrift fra indflytningssyn, Kirkepladsen 5,
Tønder. Afholdt 18. juni 2020.
Sager:
Indflytningssyn - Kirkepladsen 5 - Tønder - 2020
(2020 - 17835)
Bilag:
Indflytningssyn, Kirkepladsen 5, juni 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Vodder 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Vodder kirke og
kirkegård. Afholdt 7. juli 2020. Synsudskrift er
tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Vodder - 2020 (2020 - 22606)
Bilag:
Provstesyn, Vodder 2020, kirke, kirkegård, sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Ubjerg 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Ubjerg kirke og
kirkegård. Afholdt 9. juli 2020. Synsudskrift er
tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Ubjerg - 2020 (2020 - 22608)
Bilag:
Provstesyn, Ubjerg 2020, kirke, kirkegård sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Randerup 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Randerup kirke og
kirkegård. Afholdt 7. juli 2020. Synsudskrift er
tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Randerup - 2020 (2020 - 22613)
Bilag:
Provstesyn, Randerup 2020, kirke, kirkegård, sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Nørre Løgum 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Nørre Løgum kirke,
kirkegård og præstegård. Afholdt 9. juli 2020.
Synsudskrift er tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Nørre Løgum - 2020 (2020 - 22616)
Provstesyn - Nørre Løgum - 2020 (2020 - 22616)
Bilag:
Provstesyn, Nørre Løgum 2020, præstegård sign,
Provstesyn, Nørre Løgum 2020, kirke, kirkegård,
sognegård sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Højst 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Højst kirke og
kirkegård. Afholdt 8. juli 2020. Synsudskrift er
tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Højst - 2020 (2020 - 22618)
Bilag:
Provstesyn, Højst 2020, kirke kirkegård sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Hostrup 2020
Synsudskrift fra provstesyn over Hostrup kirke,
kirkegård og præstegård. Afholdt 8. juli 2020.
Synsudskrift er tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Hostrup - 2020 (2020 - 22621)
Provstesyn - Hostrup - 2020 (2020 - 22621)
Bilag:
Provstesyn, Hostrup 2020, præstegård, sign,
Provstesyn, Hostrup 2020, kirke kirkegård sognegård,
sign
 
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
Provstesyn, Brøns 2020, kirke, kirkegård, sign
Synsudskrift fra provstesyn over Brøns kirke,
kirkegård og præstegård. Afholdt 7. juli 2020.
Synsudskrift er tilsendt MR.
Sager:
Provstesyn - Brøns - 2020 (2020 - 22622)
Provstesyn - Brøns - 2020 (2020 - 22622)

Bilag:
Provstesyn, Brøns 2020, præstegård, sign,
Provstesyn, Brøns 2020, kirke, kirkegård, sign
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519