Direkte til indholdet
Gå til forsiden

PU-referat 11. juni 2020

 
PU-møde 11. juni 2020 - d. 11-06-2020 kl. 13:00 til 15:30
Deltagere: Tønder Provsti, Tønder Provstiudvalg
Christina Rygaard Kristiansen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 1 og 8.
Danny Jensen ikke tilstede ved afgørelse af pkt. 15.
Punktet "Eventuelt" var gledet ud af dagsordenen. Det føres her:
- Hvordan med Højkroen i Emmerlev?
- Forskræp om orienteringsmøder.
- Nye afstandskrav i kirkerne.
- 5%ansøgninger fra Agerskov og Brede MR.
1 - Møgeltønder MR, frigivelse af midler hensat i
Ribe Stift
Møgeltønder MR anmoder (mail af 27.05.2020) om
frigivelse af midler, kr. 1.700.000,-, indestående i
Ribe Stift.
Dette som en del af finansieringen af renoveringen
af Møgeltønder præstegård.
Sager:
Anmodning - Møgeltønder MR - Frigivelse midler i
Ribe Stift (2020 - 16183)
Bilag:
overførsel af midler til Møgeltønder mr til
istandsættelse af præstegård
Frigivelsen af kr. 1.700.000,- af Møgeltønders midler
hensat i Ribe Stift godkendes.
2 - Arrild MR, ansøgning med valgt tilbud, kalkning
kirke, præstegård m.v.
Arrild MR ansøger (mail af 14.05.2020) om tilladelse
til at benytte valgt tilbud til kalkning af kirke,
præstegård m.v. Prisen på valgt tilbud er 123.750,-
(inkl. moms).
Sager:
Ansøgning - Arrild MR - Kalkning udendørs - 2020
(2020 - 15017)
Ansøgning - Arrild MR - Kalkning udendørs - 2020
(2020 - 15017)
Bilag:
VS Ang. orienteringsmødet, MR 76 Kirkekalkning
Tjæreborg Sandblæsning, MR 76 Kirkekalkning HV
entrprice, SV Til Arrild MR, vedr. ansøgning med
valgt tilbud, kalkning kirke, præstegård m.v. (STPR F2
907721)
PU godkender benyttelse af valgt tilbud fra HV
Entreprise. Dog under forudsætning af, at Arrild MRs
benyttelse af tilbud fra ansats firma (HV
Entreprise) kan bekræftes som tilladt af Ribe Stift.
3 - Emmerlev MR, 5% midler, Emmerlev kirke
Emmerlev MR ansøger (mail af 19.02.2020)
om midler fra 5%puljen til uventet reparation af
blytaget på Emmerlev kirke. Der ansøges om kr.
60.000,-.
Sager:
Emmerlev MR - Emmerlev kirke - Reparation af tag
(2020 - 6653)
Bilag:
5% midler til utæt tag på Emmerlev kirke,
SLoePrt00420021910271, SLoePrt00420021910270
Der bevilges op til kr. 60.000,- af 5%midlerne til
uventet udgift til reparation af blytag på Emmerlev kirke.
4 - Rømø MR, udbetaling 5%lån, stråtag Rømø
præstegård
Til efterretning:
Rømø MR anmoder (mail af 02.06.2020)om
overførsel af aconto udlæg på 250.000,- i.f.m.
betaling af udskiftning af stråtaget på Rømø
præstegård.
Sagen er behandlet adm. (jf. PUs beslutning af
15.01.2020) ved at tildele Rømø MR et likviditetslån
på kr. 250.000,-.
Pengene forventes tilbagebetalt så snart at
forsikringssum bliver udbetalt.
Sager:
Byggesag - Rømø MR - Rømø præstegård - 5% -
Skotrender - Stråtag - Forsikring (2019 - 29661)
Byggesag - Rømø MR - Rømø præstegård - 5% -
Skotrender - Stråtag - Forsikring (2019 - 29661)
Bilag:
A´conto udlæg for stråtag på Præstegården, A´conto
udlæg for stråtag på Præstegården
Udbetaling af lån af 5%midlerne på kr. 250.000,- til
Rømø MR godkendes. Summen forventes
tilbagebetalt i indeværende år. Lånet skal
tilbagebetales senest 02.06.2021.
5 - Mjolden MR, Ansøgning automatisk
klokkeringning, Mjolden Kirke

Mjolden MR ansøger (brev af 01.06.2020)
om bevilling til etablering af automatisk
klokkeringning i Mjolden kirke.
Der ansøges om kr. 125.000,- (incl. moms).
Der er ikke indsendt yderligere bilag.
Sagen er endnu ikke indkommet gennem
byggesagsmodulet på DAP.
Sager:
Ansøgning - Bevillng - Mjolden MR - Automatisk
klokkeringning (2020 - 16642)
Bilag:
Ansøgning Autimatisk klokkeringning
Ansøgningen afvises. PU afventer at Mjolden MR
indsender ønsket som en del af budgetbidraget for
budget 2021. PU udtaler, at de i øvrigt er positive 
overfor etablering af automatisk klokkeringning.
6 - PUK budgetbidrag 2021
Budgetbidraget for PUK til PUs godkendelse.
Sager:
Budget 2021 - PUK - Tønder provsti (2020 - 14565)
Bilag:
PUK budgetbidrag 2021
Budgetbidraget 2021 for PUK godkendes.
7 - Forlængelse af frist, aflevering budgetbidrag for
2021
Til efterretning.
MRs frist for aflevering af budgetbidraget for 2021 er
adm. (mail af 14.05.2020) blevet udsat til 1. juli 2020.
Sager:
Budgetbidrag 2021 - Forlængelse af frist - 2020 (2020
- 15200)
Bilag:
Forlængelse af frist, aflevering budgetbidrag for
2021
 
PU godkender udsættelse af afleveringen
af budgetbidraget til 1. juli 2020.
8 - Møgeltønder MR, merbevilling Møgeltønder
præstegård, køkken
Møgeltønder MR meddeler (mail af 03.06.2020), at
det har vist sig nødvendigt med et nyt køkken til
Møgeltønder præstegård. Sagen har forbindelse til
PUs behandling af det reviderede budget for
renoveringen af Møgeltønder præstegård.

Sager:
Byggesag - Møgeltønder MR - Præstegård -
Renovering (2019 - 25609)
Bilag:
Punkt til PU-mødet vedr. Møgeltønder Præstegård
Da sommerferien nærmer sig, bemyndiger PU
provstiformanden til at behandle sagen
administrativt, også m.h.t. evt. bevilling, startende
med modtagelse af mindst 2 tilbud fra Møgeltønder
MR på køkkenet.
9 - Døstrup MR, likviditetskrise
Til efterretning:
Døstrup MR ansøger (mail af 29.05.2020) om kr.
100.000,- til likviditet.
Sum er bevilget adm. 29.05.2020.
Der henvises til bilagene for sagens nærmere
omstændigheder.
Sager:
Likviditetslån - Døstrup MR - 2020 (2020 - 17165)
Likviditetslån - Døstrup MR - 2020 (2020 - 17165)
Bilag:
Akut likviditetskrise i Døstrup
Likviditetslånet på kr. 100.000,- til Døstrup
kirkekassse godkendes. Det forventes tilbagebetalt i
indeværende år. Senest 29.05.2021.
10 - Døstrup MR. anmodning frigivelse midler fra
Ribe stift 2020
Døstrup MR anmoder (brev af 02.06.2020) om
frigivelse af kr. 174.505,- fra Døstrups midler hensat i
Ribe Stift.
Dette til brug for nyt stråtag på præstegårdsladen i
Døstrup.
PU har tidligere godkendt dette som en del
af godkendelsen af budget 2020.
Sager:
Frigivelse - Døstrup MR - Midler i Ribe Stift - 2020
(2020 - 17166)
Bilag:
Til Ribe Stift
Frigivelsen af kr. 174.505,- af Døstrups midler hensat
i Ribe Stift godkendes.
11 - Drøftelse provstiets indlån
Drøftelse vedr. PUs holdning til optagelse af gæld.
Sager:
Lånepolitik - Drøftelse - 2020 (2020 - 17114)
Bilag:
Udlån, budgetteringsrapport 02.03.2020
Blev drøftet grundigt.
13 - Skærbæk MR, overførsel midler 2020
Skærbæk anmoder (brev af 02.06.2020) om
overførsel af uforbrugte anlægsmidler fra bevilling af
truck til indkøb af løvsuger.
Vedlagt 2 tilbud, men d.d. ingen angivelse af, hvilket
tilbud, der ønskes at benytte.
Provstiet forventer at afklare dette inden PU-mødet
11. juni.
Sager:
Overførsel - Skærbæk MR - Anlægsmidler - 2020
(2020 - 17161)
Bilag:
20200603085313, Tilbud løvsuger Hans Holm, Tilbud
løvsuger Lyngte, Protokol referat 02.06.2020 nr. 280
(003)
Ansøgningen godkendes.
14 - Fra Rømø MR, ændringer til kirkegårdsvedtægt
2020
Rømø MR anmoder (mail af 28.05.2020)om
godkendelse af tilføjelse til §5 i kirkegårdsvedtægten
for Rømø kirkegård.
Sager:
Kirkegårdsvedtægt - Rømø MR - Ændringer - 2020
(2020 - 17159)
Kirkegårdsvedtægt - Rømø MR - Ændringer - 2020
(2020 - 17159)
Bilag:
ændringer til kirkegårdsvedtægt, Rømø vedtægt §5
Ændringen i kirkegårdsvedtægten godkendes.
15 - Årsregnskab 2019, Brøns og Vodder
Brøns-Vodder MR har (mail af 29.05.2020) indsendt
hardcopy af årsregnskaberne 2019 for Brøns og
Vodder kirkekasser. Desuden vedlagt referat af MRmøde
(afholdt 26.05.2020), hvor MR godkender
årsregnskaberne. Brøns-Vodder MR har været
ganske hårdt udfordret af både tekniske og
tidsmæssige problemer.
Brøns-Vodders regnskabsfører har efterfølgende
(01.06.2020) afleveret regnskaberne i
Økonomiportalen.
Provstiet har rådført sig med provstirevisionen og
desuden sammenholdt de afleverede regnskaber
med hinanden. De fremtræder ensartede, inkl.
diverse mangler.
Det anbefales PU at godkende afleveringen af
regnskaberne, da der er tale om en helt
ekstraordinær situation.
Sager:
Årsregnskab 2019 - Brøns-Vodder MR - Manglende
årsregnskaber, kvartalsrapporter, budgetbidrag,
Brøns og Vodder (2020 - 14547)
Årsregnskab 2019 - Brøns-Vodder MR - Manglende
årsregnskaber, kvartalsrapporter, budgetbidrag,
Brøns og Vodder (2020 - 14547)
Bilag:
Årsregnskab 2019, Brøns og Vodder, disponering,
Årsregnskaber, Brøns-Vodder Sognes Menighedsråd,
Referat MR-møde 26.5.2020

16 - Randerup MR, anmodning fældning træer,
Randerup kirkegård 2020
Randerup MR anmoder (mail af 02.06.2020) om
tilladelse at fælde enkelte træer på Randerup
kirkegård.
Sager:
Anmodning - Randerup MR - Kirkegård - Fældning
træer (2020 - 17167)
Bilag:
VS Billeder fra Kirkesyn den. 26.maj., Til
Provstiudvalget i Tønder Provsti
PU
PU godkender afleveringen af regnskaberne 2019 for
Brøns og Vodder.
16 - Randerup MR, anmodning fældning træer,
Randerup kirkegård 2020
Randerup MR anmoder (mail af 02.06.2020) om
tilladelse at fælde enkelte træer på Randerup
kirkegård.
Sager:
Anmodning - Randerup MR - Kirkegård - Fældning
træer (2020 - 17167)
Bilag:
VS Billeder fra Kirkesyn den. 26.maj., Til
Provstiudvalget i Tønder Provsti
 
PU bemyndiger provsten til at afgøre sagen på det
snarlige provstesyn.

17 - Visby MR, Synsprotokol Visby kirke, kirkegård
Visby MR har (mail af 28.05.2020) indsendt
synsprotokoller for Visby kirke, kirkegård og
præstegård.
Sager:
Syn - Visby MR - 2020 (2020 - 16723)
Syn - Visby MR - 2020 (2020 - 16723)
Bilag:
Synsprotokol præstegård 202028052020,
Synsprotokol kirke 202028052020

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
18 - Randerup MR, Synsprotokoller Randerup kirke,
kirkegård 2020
Randerup MR har (mail af 28.05.2020) indsendt
synsprotokoller for Randerup kirke og kirkegård.
Sager:
Syn - Randerup MR - 2020 (2020 - 17158)
Bilag:
Synsprotokol 2020
Godkendt under forudsætning af budgetmæssig
dækning.
19 - Brev til PU vedr. HR
Til orientering.
Sager:
Henvendelse - Lars Birkmose - HR (2020 - 16665)
Bilag:
Fortsat mulighed for at bruge HR
Orientering modtages.
   
   
   
   
   
   
 
Tønder Provsti, Nørregade 31, st. tv., 6270 Tønder. Tlf. 23 66 70 70, Email: toender.provsti(a)km.dk
CVR nr.: 21268771 - EAN nr.: 5798000855519